О нама

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево обавља делатност од општег интереса ради:

 • Стварања потребних предуслова за утврђивање политике социјалног становања: израде градске стамбене стратегије, снимања и анализе стања постојећег стамбеног фонда и утврђивања реалних стамбених потреба;
 • Вођења пројеката изградње станова ренталног стамбеног фонда и субвенционисане продаје: обезбеђивања потребне инвестиционо-техничке документације, обезбеђивања потребних услова код надлежних органа у циљу обезбеђења локације за градњу, оперативну реализацију одобрених пројеката инветиционе изградње;
 • Спровођењу локалне социјалне стамбене политике;
 • Управљања и одржавања јавног социјално-ренталног стамбеног фонда, наплате ренте;
 • Сервисирања хипотекарних зајмова према корисницима који купују станове: скупљање ануитета и пренос средстава по изворима финансирања;
 • Развијања нових програма финансирања социјалног становања, рехабилитације постојећег стамбеног фонда, јавно-приватно партнерство, агент за некретнине и слично;
 • Везе са крајњим корисницима: прикупљања и администрирања захтева, организовања комисија, уговарања закупа, куповине станова и доделе кредита, сервисирање рата и ануитета, наплата ренте и сл. уз сарадњу са институцијама социјалне заштите, Повереништвом за избеглице, Градском управом и сл;
 • Текуће и инвестиционо одржавања стамбених зграда и станова јавног и приватног стамбеног фонда;
 • Димничарска делатност;
 • Остваривања другог законом утврђеног интереса;
 • Управљања некретнинама за туђ рачун (текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда и станова, текуће и инвестиционо одржавање стамбено-пословних и пословних зграда, вођење евиденције стамбених зграда и станова и друге потребне евиденције, утврђивање, обрачун и наплата закупнине за станове и пословни простор у власништву града Краљева).