НЕКРЕТНИНЕ

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, располаже становима, пословним просторима и гаражама у јавној својини на најатрактвинијим локацијама у Краљеву.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ЗА ИЗДАВАЊЕ

 • Локал у Улици Олге Милутиновић бр. 1(Л-3), укупне површине 16,73м², по цени од 9.360,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
DSC01890
Osnova L3, Olgde Milutinović

ЗА ИЗДАВАЊЕ

 • Локал Л-2, у Улици хајдук Вељковој број 55, површине 92,88 м2, по цени од 192.000,оо динара са урачунатим порезом на додату вредност.
GSKV Lokal Hajduk Veljkova 55 Sl3
GSKV Lokal Hajduk Veljkova 55 sl2
GSKV Lokal Hajduk Veljkova 55 Skica

ЗА ИЗДАВАЊЕ

 • Локал у Улици Карађорђевој бр. 38, површине 7.39 м², по цени од 6.240,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
IMG_0018_comp
Kiosk 1_comp

ГАРАЖЕ

Гаража бр. 1, у Улици Aвалској бр. 3-7, површине 16.95 м², по цени од 2.600,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 2, у Улици Авалској бр. 3-7, површине 19,88 м², по цени од 2.600,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 13, у Улици Милоша Великог, површине 11,88 м², по цени од 3.000,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 17, у Улици Милоша Великог, површине 11,88 м², по цени од 3.000,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 33, у Улици Милоша Великог, површине 11,00 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 34, у Улици Милоша Великог, површине 11,00 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 38, у Улици Милоша Великог, површине 11,41 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 40, у Улици Милоша Великог, површине 11,29 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 42, у Улици Милоша Великог, површине 11,41 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 4, у Улици Мире Драгишића бр. 10-14, површине 20,00 м², по цени од 2.600,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 12, у Улици цара Душана, површине 21,00 м², по цени од 3.500,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

garaza1-boost
garaza2-boost
garaza3-boost
garaza4-boost
garaza5-boost
garaza6-boost

Услови под којима се непокретност даје у закуп:

Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом.
Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Ул. цара Лазара бр. 84 а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.
Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.
У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

* У односу на оглашени пословни простор

 • податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке),
 • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
 • делатност која ће се у пословном простору обављати;
 • закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђивање испуњења својих обавеза, депонују средства о обезбеђења плаћања и то:
  • банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
  • меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
  • авансно извршену уплату две месечне закупнине;
 • законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да достави и сопствену соло меницу.
  Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

* У односу на оглашене гараже:

 • податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте, копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршемом евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради).
 • Закуп за означене гараже се заснива на неодређено време.
 • Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп можете сазнати на број телефона 036/332-200, лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево у Ул. цара Лазара бр. 84 а, на сајту www.gskv.rs и  www.kraljevo.org, као и на огласној табли Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.