НЕКРЕТНИНЕ

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, располаже становима, пословним просторима и гаражама у јавној својини на најатрактвинијим локацијама у Краљеву.

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

ЗА ИЗДАВАЊЕ

 • Локал у Улици Олге Милутиновић бр. 1(Л-3), укупне површине 16,73м², по цени од 9.360,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
DSC01890
Osnova L3, Olgde Milutinović

ЗА ИЗДАВАЊЕ

 • Локал у Улици Карађорђевој бр. 38, површине 7.39 м², по цени од 6.240,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.
IMG_0018_comp
Kiosk 1_comp

ГАРАЖЕ

Гаража бр. 1, у Улици Aвалској бр. 3-7, површине 16.95 м², по цени од 2.600,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 2, у Улици Авалској бр. 3-7, површине 19,88 м², по цени од 2.600,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 13, у Улици Милоша Великог, површине 11,88 м², по цени од 3.000,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 17, у Улици Милоша Великог, површине 11,88 м², по цени од 3.000,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 33, у Улици Милоша Великог, површине 11,00 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 34, у Улици Милоша Великог, површине 11,00 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража број 37, у Улици Милоша Великог, површине 11,00 м², по цени од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 38, у Улици Милоша Великог, површине 11,41 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 40, у Улици Милоша Великог, површине 11,29 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 42, у Улици Милоша Великог, површине 11,41 м², по цени од 1.400,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 4, у Улици Мире Драгишића бр. 10-14, површине 20,00 м², по цени од 2.600,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
• Гаража бр. 12, у Улици цара Душана, површине 21,00 м², по цени од 3.500,oo динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

garaza1-boost
garaza2-boost
garaza3-boost
garaza4-boost
garaza5-boost
garaza6-boost

Услови под којима се непокретност даје у закуп:

Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом.
Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Ул. цара Лазара бр. 84 а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.
Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.
У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

* У односу на оглашени пословни простор

 • податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке),
 • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
 • делатност која ће се у пословном простору обављати;
 • закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђивање испуњења својих обавеза, депонују средства о обезбеђења плаћања и то:
  • банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
  • меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
  • авансно извршену уплату две месечне закупнине;
 • законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да достави и сопствену соло меницу.
  Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

* У односу на оглашене гараже:

 • податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте, копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршемом евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради).
 • Закуп за означене гараже се заснива на неодређено време.
 • Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп можете сазнати на број телефона 036/332-200, лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево у Ул. цара Лазара бр. 84 а, на сајту www.gskv.rs и  www.kraljevo.org, као и на огласној табли Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.