ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ ГАРАЖЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ ГАРАЖУ У УЛИЦИ ТАНАСКА РАЈИЋА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ОГЛАС о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:
ГАРАЖНИ ПРОСТОР: ГАРАЖА број 2, у Улици Танаска Рајића број 13, у Краљеву, површине 14,оо квм по почетној висини месечне закупнине од 2.800,оо динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ НЕПОКРЕТНОСТ ДАЈЕ У ЗАКУП:
Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом.
Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Улица цара Лазара 84а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.

Писане понуде се могу доставити до 01.04.2019. до 09:00 сати.

Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.

Податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте, копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копије решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради).

Закуп за означену гаражу се заснива на неодређено време.

Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп, у смислу документације коју је потребно доставити уз понуду, можете сазнати на број телефон 036.332.200, лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, у Улици цара Лазара 84а, на сајту www.gskv.rs и kraljevo.rs, или на огласној табли Града Краљева и Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, где је наведени оглас објављен у целини.

avatar
500
  Subscribe  
Обавести ме за