Новости

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе – дипломираног економисте са посебном дипломом о стеченом стручном звању – овлашћени рачуновођа и сертификатом о стручном усавршавању у области интерне ревизије директних и индиректних буџетских корисника, у циљу закључења  уговора о обављању привремених и повремених послова чији  су предмет послови стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања средстава за одлазак у пензију, обрачуна одложених пореских средстава, пореског биланса и финансијских извештаја Јавног предузећа “Градско стамбено“, Краљево.

Пријаве се достављају  на адресу:
JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36.000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку ангажовања лица ван радног односа  – НЕ ОТВАРАТИ“

и то најкасније до 29.12.2022. године, до 11 часова.

Комплетан текст позива са обрасцима је на следећем линку

21.12.2022. GSKV-Javni-poziv-Diplomirani-ekonomista-Uputstvo-i-obrasci

 

Ј.П. Градско стамбено Краљево