E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
1.1. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а;

2. ГАРАЖНИ ПРОСТОР
2.1. УЛИЦА МИЛОША ВЕЛИКОГ
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а;

3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, у Краљеву, (Л – 22, локал – портирница), укупне површине 4,84м²,  по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а;

4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
4.1. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, укупне површине 16,53 м², по почетној цени од 4.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
5.1. Пословни простор у Улици цара Душана бр. 53 – 57, 51,08 м², по почетној цени од 54.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
6.1. Пословни простор, локал бр. 7, на катастарској парцели 4242/5 КО  Краљево, 4,11 м², по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
7.1. Пословни простор у улици Београдској бр. 29, 27м², по почетној цени од 22.800,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

8.Пословни простор
8.1. Пословни простор у улици Милоша Великог, Л-33, 14м², по почетној цени од 11.720,61 динар са урачунатим ПДВ-ом,
8.2. Гаража бр. 45, 11,34 м², по почетној цени од 956,40 динара са урачунатим ПДВ-ом;

9. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
9.1. Пословни простор на катастарској парцели 666 КО Драгосињци, 43,34 м² (локал 27,98 м² и магацин 15,36 м²), по почетној цени од 4.571,08 динара са урачунатим ПДВ-ом;

10. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
10.1. Пословни простор на катастарској парцели 136/3 КО Каменица, 92 м², по почетној цени од 6.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
10.2. Посебни део објекта Дом културе у Адранима – објекат бр. 4, 68,57 м², по почетној цени од 10.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

11. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
11.1 Пословни простор у Улици Омладинској бр.28/1, Л-2, 17,85 м², по почетној цени од 29.239,08 динара са урачунатим ПДВ-ом;

12. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
12.1. Пословни простор у згради Месне заједнице Лазац – посебни део објекта бр.1, 29,51 м², по почетној цени од 2.421,35 динара са урачунатим ПДВ-ом;

13. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
13.1. Пословни простор у улици Октобарских жртава број 41, 19 м², објекат бр. 1, локал бр. 2, по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни и гаражни простори, изузев пословних простора под редним бројем 4.1 и 6.1. се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем  4.1 и 6.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

 

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно станбеног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”, у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Izdavanje nepokretnosti Javni Oglas 65 6. okt. 2023.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 16.10.2023.године, до 11.00 часова.

Ј.П. Градско стамбено Краљево