О нама

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево обавља делатност од општег интереса ради:

  • давања у закуп непокретности у јавној својини (тзв. комерцијалне непокретности);
  • текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, стамбено пословних зграда и зграда јавне намене, у циљу отклањања опасности по живот и здравље људи;
  • изградње, прибављања, управљања и одржавања станова за непрофитни закуп,
  • вршење послова инжењеринга за изградњу станова и пословног простора за потребе државног и приватног сектора из сопствених и других обезбеђених средстава;
  • за кориснике буџета града Краљева врши послове: снимања стања постојећих објеката, израде предмера и предрачуна радова по захтеву инвеститора и стручни-технички надзор над извођењем радова на инвестиционом одржавању и изградњи нових објеката;
  • врши остале правно-финансијксе и стручно-техничке послове утврђене одредбама закона који уређују област становања;
  • димничарске услуге.