О нама

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево послује ради обављања:

 • послова давања у закуп комерцијалних непокретности у својини Града Краљева (станова, пословних простора и гаража) и њихово управљање;
 • послова давања у закуп непокретности у својини Града Краљева под условима непрофитног закупа и њихово управљање;
 • послова текућег и инвестиционог одржавања непокретности у јавној својини Града Краљева;
 • послова текућег и инвестиционог одржавања непокретности у јавној својини Града Краљева у циљу отклањања опасности по живот и здравље људи;
 • израда локалне Стамбене стратегије;
 • израда Програма, Пројеката и Планова за реализацију локалне Стамбене стратегије;
 • спровођење свих видова Стамбене стратегије;
 • вршење послова инжењеринга за изградњу непокретности у својини Града Краљева;
 • вршење послова снимања стања постојећих објеката, израда премера и предрачуна радова по захтеву инвеститора и стручно-техничког надзора над извођењем радова на инвестиционом одржавању и изградњи нових објеката за директне и индиректне кориснике буџета Града Краљева;
 • вршење правних, стручних, административно-техничких и књиговодствених послова, сходно законским, подзаконским актима и другим прописима из области јавне својине и области становања, а за потребе Града Краљева;
 • вршење димничарских услуга ради обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја као и вентилационих канала и уређаја у циљу превентивне заштите живота и имовине од пожара и спречавање загађивања ваздуха.