E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Делатност

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево послује ради обављања:

Послова давања у закуп комерцијалних непокретности у својини Града Краљева (станова, пословних простора и гаража) и њихово управљање;

Послова давања у закуп непокретности у својини Града Краљева под условима непрофитног закупа и њихово управљање;

Послова текућег и инвестиционог одржавања непокретности у јавној својини Града Краљева;

Послова текућег и инвестиционог одржавања непокретности у јавној својини Града Краљева у циљу отклањања опасности по живот и здравље људи;

Израда локалне Стамбене стратегије;

Израда Програма, Пројеката и Планова за реализацију локалне Стамбене стратегије;

Спровођење свих видова Стамбене стратегије;

Вршење послова инжењеринга за изградњу непокретности у својини Града Краљева;

Вршење послова снимања стања постојећих објеката, израда премера и предрачуна радова по захтеву инвеститора и стручно-техничког надзора над извођењем радова на инвестиционом одржавању и изградњи нових објеката за директне и индиректне кориснике буџета Града Краљева;

Вршење правних, стручних, административно-техничких и књиговодствених послова, сходно законским, подзаконским актима и другим прописима из области јавне својине и области становања, а за потребе Града Краљева;

Вршење димничарских услуга ради обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја као и вентилационих канала и уређаја у циљу превентивне заштите живота и имовине од пожара и спречавање загађивања ваздуха.

Ј.П. Градско стамбено Краљево