„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА У ЗАКУП

ЈАВНИ ПОЗИВ за давање стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа

I  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ
Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица или  лица са члановима свог проодичног домаћинства, уколико:
1. је лице и члан његовог породичног домаћинства без стана у својини, односно, без одговарајућег станапрема критеријумима одређеним Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
2. има пребивалиште на територији града Краљева у непрекидном трајању од најмање три године закључно са даном подношења пријаве;
3. остварује приходе у оквиру граница прописаних за непрофитни закуп чланом 91.Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
4. је поднело захтев по јавном позиву са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа и који су од значаја за утврђивање листе реда првенства за стамбену подршку под условима непрофитног закупа.

II   ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
Поступак давања стана у непрофитни закуп спроводи Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп (у даљем тексту: Стамбена комисија).

III   ПОДАЦИ О СТАМБЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА
Град Краљево ће стан у својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа, дати у закуп на одређено време, на период од пет година, уз могућност обнављања уговорног односа, без  права на откуп стана, лицима која испуњавају услове за остваривање права на стамбену подршку и то следећи стан:
*стан у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.51 , у Краљеву, који је ближе описан у следећој табели:

Спратност Број стана Површина/м² Структура
                II   спрат 10 41,50 једнособан

IV   ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Заинтересовано лице подноси захтев за доделу стамбене подршке Стамбеној комисији на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Јавно предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84-а, радним даном од 8 до 14 часова, на интернет страници града Краљева www.kraljevo.org.rs  и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево www.gskv.rs

Захтев мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу  као и сва пратећа документа која су наведена у обрасцу захтева.

V   УПУТСТВО  ПОДНОСИОЦИМА ЗАХТЕВА
Разматраће се само они захтеви према којима породица остварује месечна примања дефинисана на следeћи начин:

Величина домаћинства –

по броју особа

Максималан приход као услов за остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа , у односу на просечну месечну зараду без пореза и доприноса у јединици локалне самоуправе Максимално квалификујући просечан приход породичног домаћинства остварен у периооду од 6 месеци који претходе месецу септембра 2019.године
– једна одрасла 1,2 54.555,60
– jедна одрасла и једно дете 1,5 68.194,50
– једна одрасла и двоје деце 2,0 90.926,00
– две одрасле 1,7 77.287,10
– две одрасле и једно дете 2,2 100.018,60
– две одрасле и двоје деце 2,7 122.750,10
– три одрасле и троје деце 3,9 177.305,70

Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства утврђује се множењем одговарајућег коефицијента  и просечне месечне зараде без пореза и доприноса у граду Краљеву, у септембру 2019. године, која у складу са подацима органа надлежног за послове званичне статистике износи 45.463,00 динара.

Приликом утврђивања максималних квалификујућих примања породичног домаћинства у случајевима који нису дефинисани табелом, примењиваће се формула К=1+Ox0,7+Дx0,5 којом је утврђено да се за сваког додатног члана коефицијент увећава за 0,7, за свако дете до 14 година старости за 0,5, а за особе са инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Износ закупнине не сме да прелази 30% примања лица, односно његових примања и примања чланова његовог породичног домаћинства, а тај износ примања представља доњу границу примања, односно за стан површине 41,50 м², износи 19.456,67 динара.

Захтев за доделу стамбене подршке који садржи примања ван ових, напред наведених, неће се разматрати.

Неблаговремени захтев за доделу стамбене подршке Комисија неће разматрати.

Висина закупнине је утврђена од стране Градског већа града Краљева и то Решењем о утврђивању висине износа  непрофитне закупнине бр. 011-119/2019-I од 15.04.2019. године и на дан 16.12.2019. године, износи 140,65 динара/1 м² месечно.

Закупнина се  обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа се у једнаким месечним ратама до 15-ог у месецу за текући месец.

Висина месечне закупнине је одређена у износу од 5.837,00 динара за стан површине 41,50 м².

Утврђивање листе реда првенства за доделу стана вршиће Стамбена комисија, применом мерила за критеријуме за доделу стана у закуп под непрофитним условима.Мерила за критеријуме за доделу стана у закуп под непрофитним условима су :
*стамбени статус,
*услови становања,
*број чланова породичног домаћинства,
*здравствено стање,
*инвалидност и телесно оштећење.

Одређивање редоследа на листи реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп утврђује се бројем бодова.

Ако два или више лица и/или породичних домаћинстава имају исти број бодова, предност на листи реда првенства има лице или породично домаћинство које има већи број бодова по напред наведеном редоследу.

VI   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Овај Јавни позив је објављен на огласној табли и сајту града Краљева, огласној табли и сајту Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево. и у локалним недељеним новинама.

Рок за подношење захтева за доделу стамбене подршке  је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у једним локалним недељним новинама.

Захтев за доделу стамбене подршке са пратећом документацијом, подноси се Стамбеној комисији, на адресу: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Улица цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком: „Захтев за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или личном предајом у пословним прсторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево.

Стамбена комисија ће предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп  објавити на огласној табли и интернет страници града Краљева, огласној табли и сајту града Краљева и на огласној табли и сајту Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево.

Подносиоци захтева за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа  који остваре право на закуп стана по овом Јавном позиву, закључују са градом Краљевом,  уговор о закупу на одређено време,на период до пет година.

Све додатне информације можете добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ  СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП бр.295/1/2019 од 16.12.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Саша Контић, маст.екон.

GSKV neprofitni zakupРанг листа 04022020