Историја

• Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, заснива своје постојање и пословање на правном следбеништву у односу на већи број правних лица, својих правних претходника.


• Први у низу наших правних претходника је основан 01.11.1959. године, при чему почев од 01.01.1966. године, па до 31.12.1972. године, Предузеће послује под називом ,,Стамбено предузеће“, Краљево.


• У периоду од 01.01.1973. године до 31.12.1973. године поново се мења назив Предузећа и оно послује под називом : ,,Предузеће за комунално-стамбену привреду, урбанизам, пројектовање и изградњу“, Краљево.


• У оквиру Комуналног предузећа ,,Комуна“, Краљево, од 01.01.1974. године до 30.06.1975. године, Предузеће је имало статус посебне ООУР, која се звала ООУР за стамбене послове.


• Дана 24.05.1975. године закључен је Самоуправни споразум о оснивању Самоуправне интересне заједнице становања општине Краљево, те је Предузеће, у својству Радне заједнице ове СИЗ, пословало све до 29.03.1990. године, када је извршен упис оснивања Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Краљево“, Краљево, у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, а на основу Одлуке I бр. 06-27/90 коју је Скупштина општине Краљево донела дана 09.03.1990. године.


• Од 2006. до 2016. године Предузеће послује под називом Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција”, Краљево, при чему доношењем Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа “Општинска стамбена агенција” Краљево Број: 011-35/2013-II од 25.03.2013.год. престаје да важи Одлука о организовању Јавног предузећа за стамбене услуге Скупштине општине Краљево (“Службени лист Општине Краљево бр.4/90, 14/93, 1/95, 6/95, 10/98 и 29/00”) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге “Краљево” (“Службени лист општине Краљево бр.14/06”), услед чега престаје правни континуитет између Самоуправне интересне заједнице становања општине Краљево и овог јавног предузећа.


• Лиценца за рад непрофитне стамбене организације, у складу са Законом о социјалном становању ( ,,Сл. гласник РС” бр. 72/09) и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитне стамбене организације и садржини посебног регистра непрофитних стамбених организација” (,,Сл. гласник РС” бр. 44/2010), Предузећу је додељена Решењем Министарства животне средине и просторног планирања бр. 360/01/00127/2010-08 од 28.01.2011. године.


• Под садашњим називом, Јавно предузеће ,,Градско стамбено”, Краљево, послује од 03.10.2016. године, када је Скупштина града Краљева донела Одлуку о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево.


• У читавом периоду од оснивања, па све до сада, оснивач Предузећа је била општина Краљево, односно град Краљево. Такође, основна делатност овог Предузећа је одувек подразумевала изградњу, одржавање и давање у закуп станова и пословног простора.