E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Историја

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, заснива своје постојање и пословање на правном следбеништву у односу на већи број правних лица, својих правних претходника.

Први у низу наших правних претходника је основан 01.11.1959. године, при чему почев од 01.01.1966. године, па до 31.12.1972. године, Предузеће послује под називом ,,Стамбено предузеће“, Краљево.

У периоду од 01.01.1973. године до 31.12.1973. године поново се мења назив Предузећа и оно послује под називом : ,,Предузеће за комунално-стамбену привреду, урбанизам, пројектовање и изградњу“, Краљево.

У оквиру Комуналног предузећа ,,Комуна“, Краљево, од 01.01.1974. године до 30.06.1975. године, Предузеће је имало статус посебне ООУР, која се звала ООУР за стамбене послове.

Дана 24.05.1975. године закључен је Самоуправни споразум о оснивању Самоуправне интересне заједнице становања општине Краљево, те је Предузеће, у својству Радне заједнице ове СИЗ, пословало све до 29.03.1990. године, када је извршен упис оснивања Јавног предузећа за стамбене услуге ,,Краљево“, Краљево, у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, а на основу Одлуке I бр. 06-27/90 коју је Скупштина општине Краљево донела дана 09.03.1990. године.

Од 2006. до 2016. године Предузеће послује под називом Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција”, Краљево, при чему доношењем Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа “Општинска стамбена агенција” Краљево Број: 011-35/2013-II од 25.03.2013.год. престаје да важи Одлука о организовању Јавног предузећа за стамбене услуге Скупштине општине Краљево (“Службени лист Општине Краљево бр.4/90, 14/93, 1/95, 6/95, 10/98 и 29/00”) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге “Краљево” (“Службени лист општине Краљево бр.14/06”), услед чега престаје правни континуитет између Самоуправне интересне заједнице становања општине Краљево и овог јавног предузећа.

Лиценца за рад непрофитне стамбене организације, у складу са Законом о социјалном становању ( ,,Сл. гласник РС” бр. 72/09) и Правилником о условима за издавање и одузимање лиценце за рад непрофитне стамбене организације и садржини посебног регистра непрофитних стамбених организација” (,,Сл. гласник РС” бр. 44/2010), Предузећу је додељена Решењем Министарства животне средине и просторног планирања бр. 360/01/00127/2010-08 од 28.01.2011. године.

Под садашњим називом, Јавно предузеће ,,Градско стамбено”, Краљево, послује од 03.10.2016. године, када је Скупштина града Краљева донела Одлуку о измени Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево.

У читавом периоду од оснивања, па све до сада, оснивач Предузећа је била општина Краљево, односно град Краљево. Такође, основна делатност овог Предузећа је одувек подразумевала изградњу, одржавање и давање у закуп станова и пословног простора.

Ј.П. Градско стамбено Краљево