ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ГРАД КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ГАРАЖЕ

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:
1. Пословни простор:
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од 4.917,15 динара без ПДВ-а,
1.2. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-4), 16,51м², по почетној цени од 4.852,49 динара без ПДВ-а,
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а, 1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, 55,96м², по почетној цени од 4.934,20 динара без ПДВ-а,
1.5. Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, 78,78м², по почетној цени од 18.523,52 динара без ПДВ-а,
1.6. Пословни простор у Улици омладинска бр. 26, Л-3, 27,41м², по почетној цени од 35.446,97 динара без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, 6,74м², по почетној цени од 792,39 динара без ПДВ-а.

2. Гаражни простор:
2.1. Авалска 3-7, Гаража број 1, 17,00 м², по почетној цени од  1,099,23 динара без ПДВ-а,
2.2. Танаска Рајића бр.13, Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог, Гаража број 17, 11,88 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 26, 11,60 м², по почетној цени од  969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од  969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од  969,92динара без ПДВ-а, Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од  969,92 динара без ПДВ-а, Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од   969,92 динара без ПДВ-а.

 3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), 26,73м², по почетној цени од 23.829,17 динара без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, (Л-2), 19м², по почетној цени од 7.816,67 динара без ПДВ-а

4. Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда која се налази на катастарској парцели 961 КО  Краљево, 195м², по почетној цени од 183.333,34 динара без ПДВ-а.

5. Пословни простор
5.1. Пословни простор у Улици војводе Степе бр. 10-12, (Л-3), 69,74м², по почетној цени од  динара 34.166,67 динара без ПДВ-а,
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, 4,84м², по почетној цени од 7.083,33 динара без ПДВ-а.

6. Пословни простор
6.1. Пословни простор на Тргу српских ратника у Краљеву у објекту број 1, као једну целину , који је на лицу места издељен на три локала бр. 1, бр. 2 и бр. 3, 95,80м², по почетној цени од 112.500,00 динара без ПДВ-а, односно 135.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

7.Пословни простор
7.1. Пословни простор у згради Месне заједнице Лазац (ифе, кухиња и мокри чвор), 29,51м², по почетној цени од 1.166,67 динара без ПДВ-а,
7.2. Пословни простор у згради Месне заједнице Лазац (продавница, магацин и тоалет), 42,88м², по почетној цени од 1.666,67 динара без ПДВ-а.

Предметни пословни и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:
Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
36000 Краљео
Ул цара Лазара бр. 84а,
са назнаком: „Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 19.04.2021.године, до 11.00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контак телефон подносиоца понуде.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Javni oglas 9 april 2021

Јавни оглас је објављен у недељном листу “Ибарске новости”и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.org.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево –  www.gskv.rs

Отварање приспелих понуда обавиће се комисијски дана 19.04.2021.године у  12.00 часова, у канцеларији број 11, у пословној згради  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, Краљево.

Сва додатна објашњења у вези јавног огласа заинтересована лица могу добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

KОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА