ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке:

1. Пословни простор:
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 (Л-3), укупне површине 16,73м², по почетној цени од 8.195,25 динара без ПДВ-а,
1.2. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 (Л-4), укупне површине 16,51м², по почетној цени од 8.087,48 динара без ПДВ-а,
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр.38/3, укупне површине 7,39м², по почетној цени од 5.068,03 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр.1-3 – магацински простор, укупне површине 55,96м², по почетној цени од 8.223,66 динара без ПДВ-а,
1.5. Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, укупне површине 78,78м², по почетној цени од 30.872,52 динара  без ПДВ-а,
1.6. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 26, Л-3, укупне површине 27,41м², по почетној цени од  59.078,28 динара без ПДВ-а,
1.7. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 28, Л-5, укупне површине 108,93м², по почетној цени од 181.423,06 динара без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, укупне површине 6,74м²,  по почетној цени од  1.320,65 динара без ПДВ-а,
1.10. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72, Л-2, укупне површине 26,13м², по почетној цени од 30.719,69 динара без ПДВ-а.

2. Гаражни простор:
2.1. Авалска 3-7м: Гаража број 1 – површина 17,00 м², по почетној цени од  832,05 динара без ПДВ-а,  Гаража број 2 – површина 19,85 м², по почетној цени од  832,05 динара без ПДВ-а, Гаража број 7– површина 19,85 м², по почетној цени од  832,05 динара без ПДВ-а,
2.2. Танаска Рајића бр.13:Гаража број 2 – површина 21,35 м², по почетној цени од  510,01 динар без ПДВ-а, 2.3. Милоша Великог: Гаража број 17 – површина 11,88 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,  Гаража број 26 – површина 11,60 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 27 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 32 – површина 11,53 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 33 – површина 11,00 м²,  по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 34 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 35 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 36 – површина 11,29 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 37 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 38 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 39 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 40 – површина 11,29 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а, Гаража број 42 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
2.4. Цара Душана бр. 53-57: Гаража број 27 – површина 14,96 м², по почетној цени од 2.198,46 динара без ПДВ-а.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК

GSKV Javni oglas-poslovni prostori i garaže 19 nov 2020

Предметни пословни и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 30.11.2020.године, до 11:00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.