ИЗДАВАЊЕ СТАНА У ПРВОМАЈСКОЈ 58

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА

I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ
Стан у јавној својини града Краљева који је намењен за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лице или  лице са члановима свог породичног домаћинства, уколико:
1. је лице и члан његовог породичног домаћинства без стана у својини, односно, без одговарајућег станапрема критеријумима одређеним Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
2. има пребивалиште на територији града Краљева у непрекидном трајању од најмање три године закључно са даном подношења пријаве;
3. остварује приходе у оквиру граница прописаних за непрофитни закуп чланом 91. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
4. је поднело захтев по јавном позиву са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа и који су од значаја за утврђивање листе реда првенства за стамбену подршку под условима непрофитног закупа.

II ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
Поступак давања стана у непрофитни закуп спроводи Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп (у даљем тексту: Стамбена комисија).

 

III ПОДАЦИ О СТАМБЕНОЈ ЈЕДИНИЦИ
Град Краљево ће стан у својини града Краљева који се додељује као стамбена подршка под условима непрофитног закупа, дати у закуп на одређено време, на период од пет година, уз могућност обнављања уговорног односа, без  права на откуп стана, лицу које испуњава услове за остваривање права на стамбену подршку и то следећи стан:
– стан у стамбеном објекту у Улици првомајској број 53,  у Краљеву, који је ближе описан у следећој табели:
а)  стан у стамбеном објекту  у Улици првомајској бр.53 , у Краљеву
– стан се налази на првом спрату
-број стана 5
– површина стана 37,3о квм,
– структура стана једнособан

IV ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Заинтересовано лице  подноси захтев за доделу стамбене подршке Стамбеној комисији на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Јавно предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84-а, радним даном од 8 до 14 часова, на интернет страници града Краљева www.kraljevo.org.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево  www.gskv.rs
Захтев мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу  као и сва пратећа документа која су наведена у обрасцу захтева.

КОМПЛЕТАН ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ КЛИКОМ НА СЛЕДЕЋИ ЛИНК

GSKV Izdavanje stana Javni poziv 31 jul 2020

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Овај Јавни позив је објављен на огласној табли и сајту града Краљева, огласној табли и сајту Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево. и у локалним недељеним новинама.

Рок за подношење захтева за доделу стамбене подршке  је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у једним локалним недељним новинама.

Захтев за доделу стамбене подршке са пратећом документацијом, подноси се Стамбеној комисији, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком: „Захтев за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или личном предајом у пословним прсторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево.

Стамбена комисија ће предлог листе реда првенства за доделу стана у непрофитни закуп  објавити на огласној табли и интернет страници града Краљева, огласној табли и сајту града Краљева и на огласној табли и сајту Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево.

Подносиоци захтева за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа  који остваре право на закуп стана по овом Јавном позиву, закључују са градом Краљевом,  уговор о закупу на одређено време, на период до пет година.

Све додатне информације можете добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ  СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП

ПРЕДСЕДНИК СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Саша Контић, маст. екон.