ИЗГРАДЊА СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНO СТАНОВАЊЕ НА К.П. БР. 4017 КО КРАЉЕВО

ЈП „ОСА“ Краљево је за изградњу објекта за социјално становање обезбедила локацију на катастарској парцели бр. 4017 КО Краљево, у улици Зеке Николајевића у Краљеву. Објекат Пр+3С – ламела 1, по принципу „кључ у руке“ изграђена је на основу Решења о грађевинској дозволи број 351-311/2013-8 од 30.09.2103. године, издатог од Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева. Изградња објекта почела је 18. 11. 2013. године. Извођач радова је ГПД „Банковић“ из Црне Траве, а Главни пројекат израдило је предузеће „АТЕЉЕ АЛ“ ДОО из Врњачке Бање.

Објекат је изграђен савременим материјалима, у складу са пројектном документацијом и стандардима грађевинске струке.

Стамбени објекат у ул. Зеке Николајевића је укупне бруто површине 525,96 м2, а нето површина објекта износи 400,55 м2. Има седам станова појединачне нето површине од 43,50 м2 (2 стана) до 44,19 м2 (5 станова).

Такође, ЈП „Општинска стамбена агенција“ је припремила комплетну пројектну документацију за другу фазу изградње станова за социјално становање на КП бр. 4017 КО Краљево. Главни пројекат стамбеног објекта По+Пр+4С – ламела 2, урадио је пројектни биро QUIDDITA DOO из Београда.   

Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности Градске управе града Краљева је на основу пројектне документације издало Решење о грађевинској дозволи број 351-31/2015-8 од 20.02.2015. године.