ЈАВНИ ОГЛАС ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 Ј А В Н И  О Г Л А С

о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од 6.556,20 динара без ПДВ-а,
1.2. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-4), 16,51м² по почетној цени од 6.469,99 динара без ПДВ-а,
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 4.054,43 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, 55,96м², по почетној цени од 6.578,93 динара без ПДВ-а,
1.5. Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, 78,78м² (подрум 25,10м², приземље 26,46 м² и спрат 27,22м²), по почетној цени од 24.698,02 динара  без ПДВ-а,
1.6. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 26, Л-3, 27,41м², по почетној цени од  47.262,63 динара без ПДВ-а,
1.7. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 28, Л-5, 108,93м² (78,17м² у приземљу и 30,76м² подрумске етаже), по почетној цени од 145.138,45 динара без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, 6,74м², по почетној цени од 1.056,52 динара без ПДВ-а,
1.10. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72, Л-2, 26,13м², по почетној цени од 24.575,76 динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
2.1. Авалска 3-7
-Гаража број 1, 17,00 м², по почетној цени од  1.465,64 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 7, 19,85 м², по почетној цени од  1.465,64  динара без ПДВ-а,
2.2. Танаска Рајића бр.13
-Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  2.008,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
-Гаража број 17, 11,88 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 26, 11,60 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а,
-Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 1.293,22 динара без ПДВ-а.

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр.58/13, (Л-5), 26,73м², по почетној цени од 34.041,67 динара без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр.41, (Л-2), 19м², по почетној цени од 11.166,67 динара без ПДВ-а,
4. Пословни простор
4.1. Посебни део објекта бр. 1, стоматолошка ординација Врба, по почетној цени од 10.000,00 динара без ПДВ-а,
4.2. Стамбено пословна зграда у Краљеву, 195м², по почетној цени од 229.166,67 динара без ПДВ-а. а са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 Краљево
са назнаком: „Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева
(са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи)
НЕ ОТВАРАТИ ”.

Понуде послати у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до уторка 09.03.2021. године, до 11.00 часова.
КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ
Javni oglas 26 феб 2021
Право учешћа по овом огласу имају сва правна и физичка лица.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена закупнина.

Јавни оглас је објављен у недељном листу “Ибарске новости”и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.org.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево –  www.gskv.rs

Отварање приспелих понуда обавиће се комисијски дана 09.03.2021.године у  12.00 часова, у канцеларији број 11, у пословној згради  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, Краљево.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА