ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од 5.736,68 динара,
1.2. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-4), 16,51м² по почетној цени од 5.661,24 динара,
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.547,63 динара,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, 55,96м², по почетној цени од 5.756,57 динара,
1.5. Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, по почетној цени од 21.610,77 динара,
1.6. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 26, Л-3, 27,41м², по почетној цени од  41.354,80 динара,
1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, 6,74м², по почетној цени од 924,46 динара.

2. Гаражни простор:
2.1. Авалска 3-7
– Гаража број 1, 17,00 м², по почетној цени од  1,282,44 динара,
– Гаража број 7, 19,85 м², по почетној цени од  1,282,44  динара,
2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.757,01 динар,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 17, 11,88 м², по почетној цени од 1.131,57 динара,
– Гаража број 26, 11,60 м², по почетној цени од 1.131,57 динара,
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 1.131,57 динара,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 1.131,57 динара,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од  1.131,57 динара,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од  1.131,57 динара.

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), 26,73м², по почетној цени од 27.233,34 динара, 3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, (Л-2), 19м², по почетној цени од 8.933,34 динара,

4.Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда која се налази на катастарској парцели 961 КО  Краљево, 195м², по почетној цени од 229.166,67 динара.

Предметни пословни и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Комплетан текст огласа можете прочитати на следећем линку:

GSKV Javni oglas 19 mart 2021

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до уторка 30.03.2021.године, до 11:00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

Право учешћа по овом огласу имају сва правна и физичка лица.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена закупнина.

Износ депозита за учешће у поступку прикупљања писаних понуда одређује се у висини од 10% од почетне цене  месечног закупа за сваку појединачну непокретност по овом огласу, а исти се уплаћује на рачун јавних прихода број 840-1121804-34.

Учесници у поступку који нису изабрани као најповољнији понуђачи имају право на повраћај положеног депозита.

У понуди назначити број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита.

Понуда која се доставља мора обавезно да садржи:
– доказ о уплати депозита за учешће у поступку прикупљања писаних понуда,
– износ закупнине која се нуди,
– изјаву банке да ће при закључењу уговора о закупу пословног простора обезбедити бакнарску гаранцију у висини једногодишње закупнине из понуде, са ПДВ-ом или изјаву подносиоца понуде да ће пре закључења уговора о закупу доставити доказ о уплати депозита у висини три месечне понуђене закупнине са ПДВ-ом;
– фотокопију личне карте (за физичка лица),
– копију решења о упису у Регистар привредних субјеката, као и пуномоћје лица које заступа подносиоца понуде.

Поступак прикупљања понуда за давање у закуп назначених пословних и гаражних простора у јавној својини града Краљева спровешће Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева.

Јавни оглас је објављен у недељном листу “Ибарске новости”и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.org.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево –  www.gskv.rs

Отварање приспелих понуда обавиће се комисијски дана 30.03.2021. године у  12:00 часова, у канцеларији број 11, у пословној згради  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, Краљево.

Сва додатна објашњења у вези јавног огласа заинтересована лица могу добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 часова.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: Сл. 14-2/2020 од 17.03.2021. године