ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује јавни позив за ангажовање лица ван радног односа

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са чланом 22. и чланом 23. Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/4-1 од 11.10.2019.године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку  ангажовања лица ван радног односа – дипломираног економисте са посебном дипломом о стеченом стручном звању – овлашћени рачуновођа и сертификатом о стручном усавршавању у области интерне ревизије директних и индиректних буџетских корисника, у циљу закључења  уговора о обављању привремених и повремених послова чији  су предмет послови стручне помоћи приликом израде обрачуна резервисања средстава за одлазак у пензију, обрачуна одложених пореских средстава, пореског биланса и финансијских извештаја Јавног предузећа “Градско стамбено“, Краљево.

Комплетан текст јавног позива са формуларима је на следећем линку

GSKV JAVNI POZIV-UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA 29 dec 2021