ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ЈП ГРАДСКО СТАМБЕНО

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА РАДНИКА ВАН РАДНОГ  ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са чланом 22. и чланом 23. Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа у циљу закључења уговора о допунском раду, чији је предмет пружање услуга машинског инжењера – услуге прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности  и услуга вршења стручног техничког надзора над извођењем машинских радова за потребе Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.

Уговор о допунском раду се закључује до утрошка планираних средстава, односно до износа од 300.000,oo динара, а најдуже до 31.10.2020. године.
Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку ангажовања лица ван радног односа  – НЕ ОТВАРАТИ“
и то најкасније до 25.10.2019. године, до 11:00 часова.

УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ у поступку ангажовања лица ван радног односа Пријава и документација која се односи на пријаву мора бити састављена на српском језику.

 1. ПРИПРЕМАЊЕ ПРИЈАВЕ
  Уколико се приликом сачињавања пријаве начини грешка (у писању речи – текста, уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) подносилац пријаве може такву грешку отклонити тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела пријаве ставити свој потпис.
 2. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
  Благовремене ће се сматрати све пријаве које су достављене најкасније до  11,00 часова, петог дана од дана објављивања Јавног позива, односно 25.10.2019. године. Отварање приспелих пријава је истог дана у 11:30 часова на означеној адреси Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.

Неблаговремене пријаве неће се отварати и разматрати.

 1. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПРИЈАВЕ
  Пријава мора у свим аспектима одговарати захтевима прописаних овим позивом.
 2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА ИСПУЊАВАЈУ ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
  1) одговарајућа врста и степен стручне спреме који су потребни за извршење посла који је предмет овог јавног позива –  да има стечено високо образовање из научне области машинства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету (доказ: копија уверења или дипломе издате од стране факултета).
  2) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци (доказ: уверење из казнене евиденције коју издаје МУП)
  3) да поседује знања и вештине за извршење посла који је предмет јавног позива – референце о извршеним пословима у последње три године (попуњен образац референци) и да поседује најмање две одговарајуће лиценце и то:
  – лиценцу за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова машинске струке, односно лиценцу 330 или 430 и
  – лиценцу за одговорног извођача радова транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологија, односно лиценца 434 или лиценцу за одговорног пројектанта транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и технологије, односно лиценца  333  (доказ: копије лиценци).
  4) да је запослен са пуним радним временом код другог послодавца (доказ: копија уговора о раду са пуним радним временом).

6.СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ
6.1.Услуге прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја, као и припадајућих вентила сигурности.
Услуга обухвата излазак на терен и визуелни преглед и контролу ложишних и димоводних објеката и уређаја, као и припадајућих вентила сигурности,са израдом одговарајућег записника. Услугом је обухваћено укупно 52 школска објекта (4 градске школе, Витановац, Милавчићи, Стубал, Чукојевац, Шумарице, Годачица, Раваница, Лешево, Самаила, Мрсаћ, Буковица, Лазац, Витковац, Закута, Милаковац, Печеног, Студеница, Рудно, Бзовик, Мланча, Река, Берановац, Каменица, Жича, Врба, Ратина, Драгосињци, Дракчићи, Грдица, Јарчујак, Цветке, Лађевци, Горњи Лађевци, Милочај, Обрва, Тавник, Адрани, Поповићи, Конарево, Богутовац, Матаруге, Сирча, Роћевићи, Врдила, Ушће, Лозно, Гокчаница, Полумир), објекат дечијег одмаралишта на Гочу, као и стамбене заједнице, по потреби.
6.2.Услуга вршења стручно – техничког надзора над извођењем машинских радова на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о саржини и начину вршења стручног надзора у току изградње објекта.

 1. ПОСТУПАК ЗА САЧИЊАВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ
  Jавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево ће након формирања референтне листе позвати сва лица која се налазе на референтној листи да доставе своје понуде за обављање посла који је предмет уговора о допунском раду.

Критеријум за сачињавање ранг листе је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума економски најповољније понуде су следећи:
– Понуђена цена 30 бодова,
– Вредност референци Понуђача 70 бодова.
Бодовање критеријума “Пц – понуђена цена” врши се на основу висине цене у достављеној понуди. Критеријум понуђена цена ће се бодовати тако што ће се за најнижу цену добити максималан број од 30 бодова.
Број бодова за остале понуде (Пц) израчунава се тако што се у однос ставља вредност (у дин.) из понуде са најнижом ценом (Цмин), помножена са бројем 30 према вредности (у дин.) из посматране понуде (Цп), по обрасцу:

Цмин

Пц          = ————— Х 30;

Цп

Бодовање критеријума “Бр – број референци” врши се тако што понуда са највећим бројем референци Рмакс добија 70 бодова, а број бодова за остале понуде (Бр) израчунава се тако што се у однос ставља број референци из посматране понуде (Рп), помножен са бројем 70 према броју референци из понуде са највећим бројем референци, по обрасцу:

Рп

Бр = ————— Х 70;

Рмакс

Валидна референца подразумева да је Подносилац пријаве на јавни позив у последње 3 (три) године обављао услуге прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности и услуге вршења стручно – техничког надзора над извођењем машинских радова.

Референце морају обухватати најмање један посао који се односи на услуге прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности и најмање 5 послова који се односе на услуге вршења стручно – техничког надзора над извођењем машинских радова на објекатима јавне намене (школе, вртићи, здравствене установе, геронтолошки центри и друге зграде у јавној својини).

Као доказ за наведене референце потребно је уз попуњени ОБРАЗАЦ  – РЕФЕРЕНЦЕ доставити одговарајуће копије уговора о ангажовању или копије решења о именовању надзорног органа.

У прилогу су ОБРАСЦИ

ГСКВ ОБРАЗАЦ пријава

ГСКВ Образац РЕФЕРЕНЦЕ