КОНКУРС ЗА АРХИВАРА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ АРХИВАР – АДМИНИСТРАТОР

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са  чл. 3., чл. 4. и чл 5. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године , расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Јавни конкурс се расписује ради заснивања радног односа на одређено време за радно место :Архивар – администратор, а у циљу закључења уговора о раду на одређено време, чији  су предмет  послови на архивирању предмета путем аутоматске обраде података у складу са Уредбом и упутством о канцеларијском пословању, као и упутством за рад архиве, а који поред ажурирања постојеће  правне и финансијске архиве у електонском облику, превасходно обухватају формирање  базе података о пројектно-техничкој документацији из техничке архиве Предузећа, у електонском облику, применом ACCES програма за обраду података.

2. Уговор о раду на одређено време се закључује на период од 6 месеци , са пуним радним временом од 40 часова недељно.

3. Општи и посебни услови за радно место за које се расписује Јавни конкурс су:
– кандидат мора бити старији од 18 година;
– кандидат мора имати статус незапосленог лица евидентираног од стране Националне службе за запошљавање;
– кандидат мора имати средње образовање – грађевински техничар;
– због услова у којима се посао обавља кандидат мора имати здравствену способност која искључује алергијске реакције на буђ и прашину;
–  кандидат мора познавати рад на рачунару, а посебно ACCES програм за обраду података, као и ЕXEL,WORD и ACAD програме;
– кандидат мора имати најмање 1 (једну) годину радног искуства у својој струци;
– кандидат мора  познавати енглески језик;
-кандидат мора поседовати возачку дозволу Б категорије.

4. Документација којом се доказује испуњеност општих и посебних услова за радно место за које је расписан овај Јавни конкурс:
– копија личне карте,
– уверење о статусу незапосленог лица издато од стране Националне службе за запошљавање;
– копија дипломе о стицању средњег образовања – грађевински техничар;
– одговарајући извештај лекара као доказ да кандидат има здравствену способност која искључује алергијске реакције на буђ и прашину;
– потврда о радном искуству у струци;
– копија возачке дозволе;
– сертификат о познавању енглеског језика.

5. Сви кандидати који буду поднели благовремене и потпуне пријаве на конкурс биће тестирани.

Резултат тестирања и позив кандидатима на разговор (интервју) објављује Конкурсна комисија  на wеb страници Предузећа: www.gskv.rs

На разговор (интервју) са Конкурсном комисијом  биће позвани кандидати који остваре право на приступ интервјуу, односно ако су остварили најмање 50% бодова од укупног броја бодова.

6. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је осам дана од дана објављивања јавног  конкурса  на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево и на огласној табли и  интернет страници Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево.

7. Напомена: Пријаву је потребно својеручно потписати.

8. Wеb-страница Предузећа  на којој ће се објавити области провере, правни и други извори за припрему кандидата за тестирање, време и место одржавања тестирања, je www.gskv.rs., на којој ће у року од 5 дана од расписивања овог Јавног конкурса бити  објављено време и место одржавања тестирања.

9. Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку запошљавања по Јавном конкурсу – НЕ ОТВАРАТИ“

10. Напомена 1:   Исправе се прилажу у неовереној копији.

11. Напомена 2: Предузеће ће поштом или електронском поштом обавестити све кандидате са ранг – листе о извршеном избору кандидата по Конкурсу.

12. Напомена 3: Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су у обавези да доставе потписану сагласност за обраду података о личности чији образац је објављен на wеb-страници Предузећа wwwgskv.rs

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Драгана Бикић, дипл.инж.арх

GSKV JAVNI KONKURS ZAPOŠLJAVANJE Arhivar

GSKV KONKURS ZAPOŠLJAVANJE OBRAZAC PRIJAVA

GSKV JAVNI KONKURS ZAPOŠLJAVANJE SAGLASNOST