КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ

На основу члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 221/2 од 09.03.2012 године и члана 19. Правилника о давању у закуп станова за социјално становање бр. 1235/2-1 од 12.10.2012. године, као и на основу Одлукe Надзорног одбора Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево,бр.686/2 од 19.05.2017. године.,

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ  СТАНА  ЗА  СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У  ЗАКУП, НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД  ОД  ТРИ  ГОДИНЕ

                                                                         I                                                                            

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса је једна стамбена јединица намењена за социјално становање, која се налази у стамбеном објекту на локацији Берановац, и то:

Ред. бр. Улица и број Број

стана

Структура Површина/

м²

Ламела број Број

улаза

1. Првомајска бр. 47   10 Једнособан 41,50 II II

 

Минимум стамбене површине по члану породичног домаћинства износи 10 м², али породица може користити стамбену јединицу мање површине, ако се са тиме сагласи у писаној форми.

 

 

II

 

КОРИСНИЦИ

 

Стамбена јединица која је предмет овог Конкурса, намењена је за социјално становање  и  иста се даје на коришћење, на основу Уговора о закупу на одређено време, лицу без стана које из прихода које остварује не може да обезбеди стан под тржишним условима, а има боравиште или пребивалиште на територији Града Краљева у периоду од најмање три године до дана расписивања Конкурса.

 

 

III УСЛОВИ ЗА  ИЗБОР КОРИСНИКА

Лице, односно породица, може остварити право коришћења стамбене јединице на основу Уговора о закупу на одређено време, уколико то лице и чланови његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије немају стан или породичну стамбену зграду у својини или сусвојини, односно не користе државни или друштвени стан по основу уговора о закупу на неодређено време.

 

На Конкурсу могу учествовати и лица која поседују неусељив стан или неусељиву породичну кућу на територији Косова и Метохије.

 

На овом Конкурсу могу учествовати искључиво породична домаћинства која остварују следећа месечна примања:

Број чланова                                                    породичног домаћинства         Месечни приходи, без порезе и доприноса,

по члану домаћинства (у еврима)

1 од  150 до 450
2 од  115 до 345
3 од  105 до 260
4 од    90 до 230
5 од    75 до 190

 

Наведени износи су изражени у еврима, а обрачунаваће се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан објављивања Конкурса.

 

Подносиоци пријаве на Конкурс који су већ користили станове за социјално становање по основу закупа, морају испуњавати додатни услов, и то да су редовно измиривали обавезе из ранијег Уговора о  закупу  стана за социјално становање. Испуњавање овог услова се доказује одговарајућом потврдом, издатом од стране Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево.

 

 

IV

 

ОСНОВНА МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕНСТВА

 

 

Основна мерила за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба су:

  • стамбени статус;
  • здравствено стање;
  • инвалидност;
  • број чланова домаћинства;
  • статус самохраног родитеља.

 

Стамбени статус

 

За стамбени статус утврћује се до 50 бодова и то:

 

Ако подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства:

–          станују као подстанари више од 5 година бодова 50
–          станују као подстанари од 1 до 5 година бодова 40
–          станују као подстанари до 1 године или станују код својих родитеља или родитеља брачног друга или код блиских сродника  

бодова

 

30

–          корисници су стана без правног основа или су  корисници просторија  за привремени смештај које се не сматрају станом  

бодова

 

25

 

Здравствено стање

 

Уколико лице које подноси пријаву или било који члан његовог породичног домаћинства болује од неке теже хроничне болести, по том основу подносилац пријаве остварује додатна 4 бода у односу на своје породично домаћинство.

 

Инвалидност и телесно оштећење

 

Инвалидност и телесно оштећење се вреднује учеснику на Конкурсу по основу личног телесног оштећења или телесног оштећења члана породичног домаћинства и вреднује се највише до 12 бодова у односу на породично домаћинство и  то :

 

 

а)    Инвалидост:

     – губитак радне способности бодова     6

 

б)    Телесно оштећење:
     – телесно оштећење до 100% бодова     6
     – телесно оштећење до   90% бодова     4
     – телесно оштећење до   80% бодова     2

 

Ако код истог лица постоји инвалидност и телесно оштећење, то лице се бодује по основу којим је утврђен већи број бодова.

 

 

Број чланова породичног домаћинства

 

Породицом се сматрају брачни другови, њихови родитељи, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад, као и друга лица која је учесник на конкурсу или његов брачни друг дужан по закону да издржава, а живе са њим у породичном домаћинству.

 

Подносиоцу пријаве на Конкурс припадају по 2 бода за сваког члана породичног домаћинства, али највише до 10 бодова.

 

За сваког малолетног члана домаћинства, подносиоцу пријаве припадају додатна 2 бода, али највише до 8 бодова.

 

Под чланом домаћинства сматрају се деца рођена или усвојена до дана утврђивања коначне ранг-листе.

 

Статус самохраног родитеља

 

Самохраном родитељу припада додатних 12 бодова.

 

Самохрани родитељ је родитељ који са децом рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, а услед развода брака или смрти другог родитеља, проглашења другог родитеља за умрлог или ако је отац непознат.

 

V

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Подносиоци пријаве на Конкурс уз пријаву достављају следеће доказе:

 

1. Оверену фотокопију личне карте подносиоца пријаве;
2. Уверење о боравишту или пребивалишту на територији Града Краљева у периоду од најмање три године до дана расписивања Конкурса (оригинал или оверена фотокопија);
3 Потврду Пореске управе о имовини на територији Града Краљева у односу на подносиоца пријаве и све чланове његовог породичног домаћинства;
4. Уверење Службе за катастар непокретности Краљево, којим се потврђује у односу на подносиоца пријаве на Конкурс и у односу на све чланове његовог породичног домаћинства, да не поседују стан или породичну стамбену зграду;
5. Потврда о висини примања из редовног радног односа у последња три месеца за сваког запосленог члана породичног домаћинства;
6. Доказ о висини додатних прихода за све чланове породичног домаћинства (оверена изјава );
7. Доказ о редовном измиривању обавеза из ранијег Уговора о закупу стана за социјално становање – потврда издата од стране Јавног предузећа “Градско стамбено”, Краљево (овај доказ достављају само ранији корисници станова за социјално становање);
8. Доказ о стамбеном статусу:

–          уговор о подстанарском односу или оверена изјава два сведока да подносилац пријаве  станује у својству подстанара на одређеној адреси,

–          доказ о власништву на стану свог родитеља или родитеља брачног друга или блиског сродника или потврда о пријави пребивалишта, односно боравишта родитеља на стану;

9. Доказ о постојању хроничног обољења:

–     одговарајући извештај лекара;

10. Доказ о инвалидности и телесном оштећењу:

–          решење надлежног органа за пензијско-инвалидско  осигурање или другог надлежног органа;

11.  

Доказ о броју чланова породичног домаћинства:

–          извод из матичне књиге рођених за сваког члана породичног домаћинства,

–          извод из матичне књиге венчаних (не старији од три месеца),

–          отпусна листа  из породилишта за дете које није уписано у  књигу рођених, до дана утврђивања коначне ранг-листе,

–          фотокопија личне карте за сваког пунолетног члана домаћинства,

–          решење надлежног органа о утврђивању статуса издржаваног лица;

12. Доказ да се ради о самохраном родитељу:

–          извод из матичне књиге умрлих  или решење надлежног судског органа о проглашењу несталог лица умрлим,

–          решење надлежног органа старатељства или одлука суда о поверавању деце из ванбрачне заједнице, односно споразум родитеља,

–          пресуда о разводу брака и поверавању деце рођене у браку.

Образац пријаве на Конкурс се може преузети у Јавном предузећу „Градско стамбено“, Краљево, Улица цара Лазара бр. 84 а – канцеларија бр. 15.

 

 

 

VI

 

РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВЕ  НА  КОНКУРС

 

Заинтересована лица подносе пријаве на Конкурс са одговарајућим доказима Јавном предузећу „Градско стамбено“, Краљево – Комисији за давање станова за социјално становање у закуп, у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса.

 

Пријава са одговарајућим доказима се може доставити лично или путем поште на адресу :

 

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево – Комисија за давање станова за социјално становање у закуп, Улица цара Лазара бр. 84 а, са напоменом „Конкурс за давање стана за социјално становање у закуп“.

 

Неблаговремене пријаве и пријаве које не садрже податке неопходне за идентификацију подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства, као ни документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција, се неће разматрати.