КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА

Конкурс за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање у улици Зеке Николајевића 2Б у Краљеву.

На основу члана 8. став 2. Одлуке о располагању становима града Краљева, на основу Програма изградње станова за социјално становање Скупштине града Краљева бр. 011.153/2015-III од 02.10.2015. године („Службени лист града Краљева“, бр. 22/2015) и предлога садржаног у Одлуци Комисије за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање бр. 2395-3/2015 од 28.12.2015. године, Надзорни одбор Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево, расписује:

К О Н К У Р С

за давање у закуп станова изграђених на основу Програма
изградње станова за социјално становање

I  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

На Конкурсу могу учествовати лица или лица са члановима свог породичног домаћинства, уколико:

 1. лице и члан његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије нема у својини стан или породичну стамбену зграду, односно, без стана је одговарајућег стандарда, под условом да из прихода који остварују не могу да обезбеде стан по тржишним условима;
 2. лице има пребивалиште на територији града Краљева у непрекидном трајању од најмање три године закључно са даном подношења Пријаве;
 3. остварује примања у складу са чланом 3. Уредбе о условима и мерилима за утврђивање реда првенства закупаца станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање („Службени гласник РС“, бр. 140/14);
 4. је лице поднело пријаву на Конкурс Јавном предузећу „Општинска стамбена агенција“, Краљево, са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за решавање стамбене потребе и редослед на ранг-листи за расподелу станова;

Под члановима породичног домаћинства  подразумевају се:

 • супружник или ванбрачни партнер;
 • дете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторче до навршених 18 година живота, односно до 26 година, ако је на редовном школовању или ако је трајно неспособно за рад без обзира на године старости;
 • дете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторче ако има заједничко пребивалиште са лицем у непрекидном трајању од најмање годину дана закључно са даном подношења пријаве за решавање стамбеног питања, без обзира на године старости;
 • родитељ лица или његовог супружника или ванбрачног партнера који нема решену стамбену потребу;
 • и друго лице које је подносилац пријаве или његов супружник или ванбрачни партнер дужан по закону да издржава, уз услов да најмање две године имају заједничку адресу пријављеног пребивалишта, закључно са даном подношења пријаве.

II   ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У ЗАКУП

Поступак давања станова у закуп спроводи Комисија за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање (у даљем тексту: Комисија).

III   ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Град Краљево, посредством Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево (у даљем тексту: ЈП „ОСА“, Краљево) ће станове за социјално становање дати у закуп на одређено време, на период од три године, уз могућност обнављања уговорног односа, без могућности откупа или куповине стана, лицима која на подручју Републике Србије немају у својини стан или породичну стамбену зграду, односно, ако су без стана одговарајућег стандарда, и то:

 • 7 станова у стамбено-пословном објекту (П + 3С), саграђеном на КП бр. 4017 КО Краљево, у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву, а који су ближе описани у следећој табели:
Спратност Број стана Површина/ м² Структура
приземље 1 44,19 двособан
I   спрат 2 44,19 двособан
I   спрат 3 44,19 двособан
II  спрат 4 44,19 двособан
II  спрат 5 44,19 двособан
III спрат 6 43,50 двособан
III спрат 7 43,50 двособан

IV   ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Сваки учесник Конкурса дужан је да за учешће на Конкурсу поднесе уредно попуњену и потписом оверену пријаву на обрасцу који се може преузети у просторијама Јавно предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84-а, радним даном од 8 до 14 часова, на интернет страници града Краљева www.kraljevo.org и на интернет страници Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево www.gsakv.rs

Пријава мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу пријаве као и сва пратећа документа која су наведена у пријави.

V   УПУТСТВО УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

Разматраће се само оне пријаве према којима породица остварује месечна примања дефинисана на следeћи начин:

Величина домаћинства –

по броју особа

Коефицијент OECD еквивалентне скале Процентуално изражена граница примања за закуп стана, у односу на просечну месечну зараду у јединици локалне самоуправе Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства/ динара
– jедна одрасла и једно дете

1,5

113%

42.820,22

– једна одрасла и двоје деце

2,0

150%

56.841,00

– две одрасле

1,7

128%

48.504,32

– две одрасле и једно дете

2,2

165%

62.525,10

– две одрасле и двоје деце

2,7

203%

76.924,82

– три одрасле и троје деце

3,2

240%

90.945,60

Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства је утврђено множењем одговарајућег коефицијента „OECD еквивалентне скале“ и просечне месечне зараде без пореза и доприносау граду Краљеву, у октобру 2015. године, у складу са подацима органа надлежног за послове званичне статистике.

Приликом утврђивања максималних квалификујућих примања породичног домаћинства у случајевима који нису дефинисани табелом, примењиваће се OECD еквивалентна скала, којом је утврђено да се за сваког додатног члана породичног домаћинства коефицијент увећава за 0,7, за свако дете до 14 година старости за 0,5, а за особе са инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Износ закупнине не сме да прелази 30% примања лица, односно његових примања и примања чланова његовог породичног домаћинства, а тај износ примања представља доњу границу примања, односно 24.167,17 динара, у односу на станове површине 43,50 м², а за станове површине 44,19 м², износи 24.550,50 динара.

Пријаве које садрже примања ван ових, напред наведених, неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Висина закупнине је утврђена Решењем о висини трошковне – непрофитне закупнине за станове за социјално становање Градског већа града Краљева бр. 011-225/2015-III од 08.12.2015. године и износи 166,67 динара/1 м².

Закупнина се  обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа се у једнаким месечним ратама до 15-ог у месецу за текући месец.

Висина месечне закупнине је одређена у износу од 7.250,15 динара, за станове површине 43,50 м² и у износу од 7.365,15 динара, за станове површине 44,19 м².

Утврђивање реда првенства вршиће Комисија, при чему предност у решавању стамбене потребе давањем стана у закуп имају лица која припадају следећим категоријама, по редоследу како су наведена:

 • особе са инвалидитетом;
 • породице са више деце;
 • лица преко 65 година старости;
 • деца без родитељског старања;
 • самохрани родитељи;
 • и остала лица у складу са чланом 10. став 3. Закона о социјалном становању.

Ако два или више лица имају исти број бодова на ранг-листи, предност за давање стана у закуп има лице које припада означеним категоријама по редоследу које је наведен.

VI   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење Пријаве је 30 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево..

Пријава на Конкурс, са пратећом документацијом, подноси се  Комисији за давање у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на Конкурс за станове у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или личном предајом у пословним прсторијама ЈП „ОСА“, Краљево.

Комисија ће предлог ранг листе са резултатима бодовања објавити на огласној табли и интернет страници града Краљева, огласној табли и интернет страници Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција“, Краљево.

Сви учесници Конкурса који остваре право на закуп стана по овом Конкурсу, закључују уговор о закупу на одређено време, на период до три године, са Јавним предузећем „Општинска стамбена агенција“, Краљево, у коме ће бити прецизирана сва права и обавезе уговорних страна.

Све додатне информације можете добити на бројеве  телефона: 036/223 200 и 036/ 332 833, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

[download id=“25,26″]