КОНКУРС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА – СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

На основу члана 2. Одлуке о располагању становима гарада Краљева, на основу Програма изградње станова за социјално становање Скупштине града Краљева („Сл. лист града Краљева“ бр. 22/2015) и члана 3. Уговора о преносу права управљања становима за социјално становање у стамбено-пословном објекту у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву бр. 293 од 17.02.2016.године, као и на основу Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, бр. 117/8 од 26.01.2018. године, Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНА ИЗГРАЂЕНОГ НА ОСНОВУ ПРОГРАМА
ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

На Конкурсу могу учествовати лица са члановима свог породичног домаћинства, уколико:
1. лице и члан његовог породичног домаћинства на територији Републике Србије нема у својини стан или породичну стамбену зграду, односно, без стана је одговарајућег стандарда, под условом да из прихода који остварују не могу да обезбеде стан по тржишним условима;
2. лице има пребивалиште на територији града Краљева у непрекидном трајању од најмање три године закључно са даном подношења Пријаве;
3. остварује одговарајућа примања;
4. је лице поднело пријаву на Конкурс Јавном предузећу „Градско стамбено“, Краљево, са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за решавање стамбене потребе и редослед на ранг-листи за расподелу стана;

Под члановима породичног домаћинства подразумевају се:
1. супружник или ванбрачни партнер;
2. дете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторче до навршених 18 година живота, односно до 26 година, ако је на редовном школовању или ако је трајно неспособно за рад без обзира на године старости;
3. дете рођено у браку или ван брака, усвојено или пасторче ако има заједничко пребивалиште са лицем у непрекидном трајању од најмање годину дана закључно са даном подношења пријаве за решавање стамбеног питања, без обзира на године старости;
4. родитељ лица или његовог супружника или ванбрачног партнера који нема решену стамбену потребу;
5. и друго лице које је подносилац пријаве или његов супружник или ванбрачни партнер дужан по закону да издржава, уз услов да најмање две године имају заједничку адресу пријављеног пребивалишта, закључно са даном подношења пријаве.
II ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У ЗАКУП
Поступак давања стана у закуп спроводи надлежна Комисија Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево (у даљем тексту: Комисија).

III ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Град Краљево, посредством Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево ће стан за социјално становање дати у закуп на одређено време, на период од три године, уз могућност обнављања уговорног односа, без могућности откупа или куповине стана, лицу које на подручју Републике Србије нема у својини стан или породичну стамбену зграду, односно, ако је без стана одговарајућег стандарда, и то:
1 стан у стамбено-пословном објекту (П + 3С), саграђеном на КП бр. 4017 КО Краљево, у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву, и то стан бр.3, на I спрату, површине 44,19 м².

IV ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Сваки учесник Конкурса дужан је да за учешће на Конкурсу поднесе уредно попуњену и потписом оверену пријаву на обрасцу који се може преузети у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84-а, радним даном од 8 до 14 часова, на интернет страници града Краљева www.kraljevo.org и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево www.gsakv.rs

Пријава мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу пријаве као и сва пратећа документа која су наведена у пријави.

V УПУТСТВО УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА
Разматраће се само оне пријаве према којима породица остварује месечна примања дефинисана на следeћи начин:

Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства је утврђено множењем одговарајућег коефицијента „OECD еквивалентне скале“ и просечне месечне зараде без пореза и доприноса у граду Краљеву, у октобру 2017. године, у складу са подацима органа надлежног за послове званичне статистике.
Приликом утврђивања максималних квалификујућих примања породичног домаћинства у случајевима који нису дефинисани табелом, примењиваће се OECD еквивалентна скала, којом је утврђено да се за сваког додатног члана породичног домаћинства коефицијент увећава за 0,7, за свако дете до 14 година старости за 0,5, а за особе са инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Износ закупнине не може да прелази 30% примања лица, односно његових примања и примања чланова његовог породичног домаћинства, а тај износ примања представља доњу границу примања, и у односу на стан површине 44,19 м², износи 24.550,50 динара.
Пријаве које садрже примања ван ових, напред наведених, неће се разматрати.

Неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати.

Висина закупнине је утврђена у складу са Решењем о висини трошковне – непрофитне закупнине за станове за социјално становање Градског већа града Краљева бр. 011-225/2015-III од 08.12.2015. године и износи 166,67 динара/1 м².
Закупнина се обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа се у једнаким месечним ратама до 15-ог у месецу за текући месец.
Висина месечне закупнине је одређена у износу од 7.365,15 динара, за стан површине 44,19 м².
Утврђивање реда првенства вршиће Комисија, при чему предност у решавању стамбене потребе давањем стана у закуп имају лица која припадају следећим категоријама, по редоследу како су наведена:
1. особе са инвалидитетом;
2. породице са више деце;
3. лица преко 65 година старости;
4. деца без родитељског старања;
5. самохрани родитељи;
6. и остала лица у складу са чланом 10. став 3. Закона о социјалном становању.

Ако два или више лица имају исти број бодова на ранг-листи, предност за давање стана у закуп има лице које припада означеним категоријама по редоследу које је наведен.

VI РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење Пријаве је 30 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево “.
КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ 04. МАРТ 2018. ГОДИНЕ

Пријава на Конкурс, са пратећом документацијом, подноси се на адресу: Улица цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком: „Пријава на Конкурс за стан у Улици Зеке Николајевића 2Б, у Краљеву“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или личном предајом у пословним прсторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево .

Комисија ће предлог ранг листе са резултатима бодовања објавити на огласној табли и интернет страници града Краљева, огласној табли и интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево.

Учесник Конкурса који оствари право на закуп стана по овом Конкурсу, закључују уговор о закупу на одређено време, на период до три године, са Јавним предузећем „Градско стамбено“, Краљево, у коме ће бити прецизирана сва права и обавезе уговорних страна.

Све додатне информације можете добити на бројеве телефона: 036/223 200 и 036/ 332 833, сваког радног дана од 8 до 14 часова.