КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ТРАЖИ РЕФЕРЕНТА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. Јавни конкурс се расписује ради заснивања радног односа на неодређено време за радно место : Референт за управљање некретнинама и маркетинг, а у циљу закључења уговора о раду на неодређено време., чији  су предмет  послови на:

2. Уговор о раду се закључује на неодређено време, са пуним радним временом од 40 часова недељно.

3. Општи и посебни услови за радно место за које се расписује Јавни конкурс су:
-кандидат мора бити старији од 18 година;
-кандидат мора имати средњу стручну спрему економске струке;
-кандидат мора познавати рад на рачунару, а посебно  програме за обраду података ЕXEL и WORD;
-кандидат мора имати најмање 2 године радног искуства у својој струци и то на пословима давања у закуп непокретности у јавној својини;
– кандидат мора имати возачку дозволу Б категорије.

РОК за подношење пријава кандидата на конкурс је осам дана од дана објављивања јавног  конкурса  на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево и на огласној табли и  интернет страници Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево.

НАПОМЕНА: Пријаву је потребно својеручно потписати.

Wеb-страница Предузећа  на којој ће се објавити области провере, правни и други извори за припрему кандидата за тестирање, време и место одржавања тестирања, je www.gskv.rs., на којој ће у року од 5 дана од расписивања овог Јавног конкурса бити  објављено време и место одржавања тестирања;

Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36.000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку запошљавања по Јавном конкурсу – НЕ ОТВАРАТИ“

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА можете прочитати на следећем линку, на којем се налазе и потребни формулари
GSKV JAVNI KONKURS-ZAPOŠLJAVANJE – 2021. – NSZ 02.06.2021.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА