КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, покреће поступак спровођења Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, а у циљу закључења уговора о раду на неодређено време.

Услови:
–  кандидат мора имати високо образовање – дипломирани инжењер архитектуре, са лиценцама и три године радног искуства.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ КОНКУРСА И ОБРАСЦИ СУ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV – JAVNI KONKURS-ZAPOŠLJAVANJE – 2021. – NSZ

Јавни конкурс ради заснивања радног односа, објављен је огласној табли и интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево и на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево.

Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је осам дана од дана објављивања јавног  конкурса  на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево и на огласној табли и  интернет страници Националне службе за запошљавање – Филијала Краљево.

Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку запошљавања по Јавном конкурсу – НЕ ОТВАРАТИ“