КОНКУРСНА КОМИСИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА РАДНО МЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК БИЋЕ ОДРЖАНО 02.04.2021. У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ПРЕДУЗЕЋА

Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 6. и чланом 7. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године објављује  следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивања радног односа на неодређено време за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, биће одржано дана 02.04.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а, у Краљеву. Трајање тестирања је ограничено на 90 минута.

Области провере за припрему кандидата за тестирање:
– становање и одржавање зграда, чији су правни извори Закон о становању и одржавању зграда (“Сл.гласник РС” бр.104/2016) и Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања (“Сл.гласник РС” бр.54/2017);
– планирање и изградња објеката, чији је правни извор Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/2009, бр. 81/2009 – исправка, бр. 64/2010 – одлука УС, бр. 24/2011, бр. 121/2012, бр. 42/2013 – одлука УС, бр. 50/2013 – одлука УС, бр. 98/2013 – одлука УС, бр. 132/2014, бр. 145/2014, бр. 83/2018, бр. 31/2019, бр. 37/2019 – др. Закон и бр. 9/2020);
– унапређење енергетске ефикасности објеката чији је правни извор Правилник о енергетској ефикасности зграда (“Сл.гласник РС” бр. 61/2011);
– спровођење обједињене процедуре чији је правни извор Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (“Сл. гласник РС” бр. 68/2019);
вршење стручног надзора чији је правни извор Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора (“Сл. гласник РС” бр. 22/2015 и бр. 24/2017).

 КОНКУРСНА КОМИСИЈА