OGLAS 09.12.2015.

Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција”, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следећих непокретности:

Пословни простори:

 • пословни простор у Улици Омладинска бр. 28/1, у Краљеву, површине 17,85 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 58.000,00 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, а у циљу закључења предуговора;
 • пословни простор у Улици Омладинска бр. 30, у Краљеву, површине 25,15 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 65.400,00 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, а у циљу закључења предуговора.

lokal-omladinska-oglas1

Гараже:

 • гаража бр. 4, у Улици Мире Драгишића бр. 10 – 14, у Краљеву, површине 20,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 2.600,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 10, у Улици цара Душана бр. 53 – 57, у Краљеву, површине 20,29 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 3.500,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 28, у Улици цара Душана бр. 53 – 57, у Краљеву, површине 14,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 3.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 13, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,88 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 3.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 17, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,88 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 3.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 21, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 3.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 27, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 1,400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 33, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 34, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 37, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,00 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност;
 • гаража бр. 38, у Улици Милоша Великог, у Краљеву, површине 11,41 м², уз примену почетне висине месечне закупнине у износу од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

garaze2

Стан:

 • стан бр. 53, у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, у Краљеву, површине 39,47 м², по почетној висини месечне закупнине у износу од 9.200,00 динара, на период до 12 месеци.

stan3

Услови под којима се непокретност даје у закуп:

 • Закупљене непокретности се могу користити искључиво у складу са својом наменом.
 • Понуде се достављају у писаној форми  у затвореној коверти, са назнаком ,,понуда за закуп” и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција” Краљево, Ул. цара Лазара 84-а, 36000 Краљево, са назнаком ,,За Комисију за давање у закуп непокретности”.
 • Подносилац пријаве за оглашене пословне просторе, гараже и стан, који је понудио највећи износ закупнине, ће потписати изјаву о висини понуђене закупнине, коју је у обавези да уплати одмах по окончању поступка прикупљања понуда, а најкасније у року од 48 сати, односно до 23 децембра 2015. године, до 10,00 сати.
 • Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.
 • У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

* У односу на оглашене пословне просторе:

 • податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварања и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар  код належног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке);
 • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
 • делатност која ће се у пословном простору обављати;
 • закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђење испуњења својих обавеза, депонују средства обезбеђења плаћања и то:
 • банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и  издата је на период од годинудана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
  • меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
  • авансно извршену уплату две месечне закупнине;
  • законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да  достави и  сопствену соло меницу.
 • Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

* У односу на оглашене гараже:

 • податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте, копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршемом евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради).
 • Закуп за означене гараже се заснива на неодређено време.

*  У односу на оглашени стан:

 • податке о подносиоцу понуде (име и презиме и фотокопију личне карте).

Све додатне информације можете сазнати на интернет страници www.gsakv.rs и на број телефона 036 332 200