ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, магацински простор, укупне површине 55,96м², по почетној цени од 4.934,20 динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), 26,73 м², по почетној цени од 20.425,01 дин. без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, 19м ², по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

4. Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда која се налази на катастарској парцели 961 КО  Краљево, бруто  површине 195 м², по почетној цени од 137.500,00 динара без ПДВ-а,
5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр.61, 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а,  .

6.Пословни и гаражни простор
6.1. Пословни простор у Улици омладинска бр. 30, 25,15 м², по почетној цени од 43.166,67 динара без ПДВ-а, 6.3. Гаража број 4, у улици Мире Драгишића број 10-14, 19,60 м², по почетној цени од 1.458,33 динара без ПДВ-а,
7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у улици октобарских жртава бр. 46, 146,33 м², по почетној цени од 110.080,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

8. Пословни простор
8.3. Пословни простор, локал бр. 5,  16,53 м², по почетној цени од 7.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

9. Стан
9.1. Стан  у улици Доситејева бр. 88, 44,00 м², по почетној цени од 1.300,00 динара.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:
Улица цара Лазара бр. 84а,
36000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”,

у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Комплетан тект огласа са услвима прочитајте на следећем линку

GSKV Oglas 12 nov 2021

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА