ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, у Краљеву, укупне површине 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, у Краљеву, – магацински простор, укупне површине 55,96м², по почетној цени од 4.934,20 динара без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор), у Улици Милоша Великог, П-2, у Краљеву, укупне површине 6,74м², по почетној цени од 792,39 динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2 – површина 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 26 – површина 11,60 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 27 – површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32 – површина 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33 – површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34 – површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35 – површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36 – површина 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37 – површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38 – површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39 – површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40 – површина 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42 – површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), у Краљеву, укупне површине 26,73 м², по почетној цени од 20.425,01 динара без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, у Краљеву, (Л-2), укупне површине 19 м², по почетној цени од 6.700,01 динара без ПДВ-а,

4. Пословни простор
4.2. Стамбено пословна зграда која се налази на катастарској парцели 961 КО  Краљево, бруто  површине 195 м², по почетној цени од 137.500,00 динара без ПДВ-а,

5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, у Краљеву, (Л-22, локал – портирница), укупне површине 4,84 м², по почетној цени од 5.666,65 динара без ПДВ-а,

6. Пословни, стамбени и гаражни простор
6.1. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 30, у Краљеву, (Л-2), укупне површине 25,15 м², по почетној цени од 61.666,67 динара без ПДВ-а,
6.2. Стан број 53, у улици Рада Вилотијевића број 3, у Краљеву, укупне површине 39,47 м², по почетној цени од 5.640,00 динара,
6.3. Гаража број 4, у улици Мире Драгишића број 10-14, у Краљеву, укупне површине19,60 м², по почетној цени од 2.083,33 динара без ПДВ-а,

7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у улици Октобарских жртава бр. 46, у Краљеву, укупне површине 146,33 м², по почетној цени од 137.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
7.2. Пословни простор у улици цара Лазара бр. 72/13, у Краљеву, укупне површине 39,52 м², по почетној цени од 60.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
7.3. Пословни простор у улици Омладинска бр. 26/1, у Краљеву, нето површине 74,52 м², по почетној цени од 141.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни, стамбени и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36000 Краљево, са назнаком:
„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до петка 03.09.2021.године, до 11:00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ  ЈАВНОГ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Oglas Izdavanje nepokretnosti 20 avg 2021