ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ЛОКАЛА И ТРИ ГАРАЖE

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ ЛОКАЛ У УЛИЦИ ОЛГЕ МИЛУТИНОВИЋ И ГАРАЖЕ У УЛИЦАМА МИЛОША ВЕЛИКОГ, ЦАРА ДУШАНА И АВАЛСКОЈ.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује О Г Л А С о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I Пословни простор:
– Локал у Улици Олге Милутиновић бр. 1(Л-3), укупне површине 16,73м², по цени од 9.360,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

II Гаражни простор:
– Гаража бр. 42, у Улици Милоша Великог, површине 11,41 м², по цени од 1.400,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
– Гаража бр. 12, у Улици цара Душана, површине 21,00 м², по цени од 3.500,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
– Гаража бр. 8, у Улици Авалској бр. 3-7, површине 16,95 м², по цени од 2.600,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.

Услови под којима се непокретност даје у закуп:
Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом.
Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Ул. цара Лазара бр. 84а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.
Писане понуде се могу доставити до 06.07.2018. године.
Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.
У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

*У односу на оглашени пословни простор
– податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке),
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
– делатност која ће се у пословном простору обављати;
– закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђивање испуњења својих обавеза, депонују средства о обезбеђења плаћања и то:
– банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
– меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
– авансно извршену уплату две месечне закупнине;
– законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да достави и сопствену соло меницу.

Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

*У односу на оглашене гараже:
– Податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име и презиме, фотокопију личне карте, копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршемом евидентирању за ПДВ, копију саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради).
Закуп за означене гараже се заснива на неодређено време.
Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп, у смислу документације коју је потребно доставити уз понуду, можете сазнати лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, на сајту www.gskv.rs и www.kraljevo.org, или на огласној табли Града Краљева и Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, где је наведени Оглас објављен је у целини.