ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ЛОКАЛА У Ц. ДУШАНА 53

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ ЛОКАЛА Л-5, У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА BROJ 53, (ЗГРАДА БЕЛИ ДВОР)

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује О Г Л А С о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:
I Пословни простор:
– Локал Л-5, у Улици цара Душана бр. 53, укупне површине 31,39м², по цени од 21.000,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
Услови под којима се непокретност даје у закуп:
Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом. Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Ул. цара Лазара бр. 84а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.
Писане понуде се могу доставити до 22.10.2018. године, до 09:00 сати.
Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине. У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:
*У односу на оглашени пословни простор
– податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке),
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
– делатност која ће се у пословном простору обављати;
– закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђивање испуњења својих обавеза, депонују средства о обезбеђења плаћања и то:
* банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
* меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
* авансно извршену уплату две месечне закупнине;
* законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да достави и сопствену соло меницу.
Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп, у смислу документације коју је потребно доставити уз понуду, можете сазнати на број телефона 036/332-200, лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, на сајту www.gskv.rs и www.kraljevo.org, или на огласној табли Града Краљева и Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево.