ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ СТАНОВА У СВОЈИНИ ГРАДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА У ЗАКУП ПОД УСЛОВИМА НЕПРОФИТНОГ ЗАКУПА

I  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТАМБЕНУ ПОДРШКУ
Станове у јавној својини града Краљева који су намењени за давање у непрофитни закуп користиће по основу уговора о закупу лица или лица са члановима свог проодичног домаћинства, уколико:
1. је лице и члан његовог породичног домаћинства без стана својини, односно, без одговарајућег стана према критеријумима одређеним Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
2.  има пребивалиште на територији града Краљева у непрекидном трајању од најмање три године закључно са даном подношења пријаве;
3. остварује приходе у оквиру граница прописаних за непрофитни закуп  чланом 91.Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/2016);
4. је поднело захтев по јавном позиву са доказима о чињеницама на основу којих се оцењује испуњеност услова за остваривање права на стамбену подршку под условима непрофитног закупа и који су од значаја за утврђивање  листе реда првенства за стамбену подршку под условима непрофитног закупа.

II   ПОСТУПАК ДАВАЊА СТАНОВА У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП
Поступак давања станова у непрофитни закуп спроводи Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп (у даљем тексту: Стамбена комисија).

IV   ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
Заинтересовано лице  подноси захтев за доделу стамбене подршке Стамбеној комисији на прописаном обрасцу који се може преузети у просторијама Јавноg предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84-а, радним даном од 8:00 до 14:00 сати, на интернет страници града Краљева www.kraljevo.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево www.gskv.rs

Захтев мора да садржи све елементе специфициране у обрасцу  као и сва пратећа документа која су наведена у обрасцу захтева .

Максимално квалификујуће примање породичног домаћинства утврђује се множењем одговарајућег коефицијента  и просечне месечне зараде без пореза и доприноса у граду Краљеву, у фебруару 2019. године, која у складу са подацима органа надлежног за послове званичне статистике износи 44.504,00 динара.
Приликом утврђивања максималних квалификујућих примања породичног домаћинства у случајевима који нису дефинисани табелом, примењиваће се формула К=1+Ox0,7+Дx0,5 којом је утврђено да се за сваког додатног члана коефицијент увећава за 0,7, за свако дете до 14 година старости за 0,5, а за особе са инвалидитетом коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Износ закупнине не сме да прелази 30% примања лица, односно његових примања и примања чланова његовог породичног домаћинства, а тај износ примањапредставља доњу границу примања, односно за стан површине 28,68 м², износи 13.447,00 динара, за стан површине 38,23 м² износи 17.924,00 динара, за стан површине 43,50 м² износи 20.393,00  и  за стан површине 44,19 м², износи 20.718,00 динара.

Захтев за доделу стамбене подршке који садржи примања ван ових, напред наведених, неће се разматрати.

Неблаговремени захтев за доделу стамбене подршке Комисија неће разматрати.

Висина закупнине је утврђена од стране Градског већа града Краљева и то Решењем о утврђивању висине износа  непрофитне закупнине бр. 011-119/2019-I од 15.04.2019. године и на дан 15.04.2019. године, износи 140,65 динара/1 м² месечно.

Закупнина се  обрачунава у фиксном динарском износу за период од годину дана и то за другу половину текуће године и прву половину наредне године, а плаћа се у једнаким месечним ратама до 15-ог у месецу за текући месец.

Висина месечне закупнине је одређена у износу од 4.034,00 динара за стан површине 28,68 м², у износу од 5.377,00 динара за стан површине 38,23 м², у износу од 6.118,00 динара за стан површине 43,50 м² и у износу од 6.215,00 динара, за стан површине 44,19 м².

Утврђивање листе реда првенства за доделу станова вршиће Стамбена комисија, применом мерила за критеријуме за доделу стана у закуп под непрофитним условима.Мерила за критеријуме за доделу стана у закуп под непрофитним условима су :
1)    стамбени статус,
2)    услови становања,
3)    број чланова породичног домаћинства,
4)    здравствено стање,
5)    инвалидност и телесно оштећење. 

Одређивање редоследа на листи реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп утврђује се бројем бодова.
Ако два или више лица и/или породичних домаћинстава имају исти број бодова, предност на листи реда првенства има лице или породично домаћинство које има већи број бодова по напред наведеном редоследу.

VI   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Овај Јавни позив је објављен на огласној табли и сајту града Краљева, огласној табли и сајту Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево. и у локалним недељеним новинама.

Рок за подношење захтева за доделу стамбене подршке  је 30 дана од дана објављивања Јавног позива у једним локалним недељним новинама.

Захтев за доделу стамбене подршкеса пратећом документацијом, подноси се Стамбеној комисији, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком: „Захтев за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или личном предајом у пословним прсторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево.

Стамбена комисија ће предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп  објавити на огласној табли и интернет страници града Краљева, огласној табли и сајту града Краљева и на огласној табли и сајту Јавног предузећа  „Градско стамбено“, Краљево.

Подносиоци захтева за доделу стамбене подршке под условима непрофитног закупа  који остваре право на закуп стана по овом Јавном позиву, закључују са градом Краљевом,  уговор о закупу на одређено време,на период до пет година.

Све додатне информације можете добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8:00 до 14:00 сати.

СТАМБЕНА КОМИСИЈА ЗА РАСПОДЕЛУ  СТАНОВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ДАВАЊЕ У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП бр.131/1/2019 од 04.06.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ
Саша Контић, маст. екон.