ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ДВА ЛОКАЛА И МАГАЦИНА

ГРАДСКО СТАМБЕНО ИЗДАЈЕ ДВА ЛОКАЛА У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА 72 И МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР У УЛИЦИ РАДА ВИЛОТИЈЕВИЋА 1-3

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

 о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I Пословни простор:
-Локал бр. 7, у Улици цара Лазара бр. 72, површине 26,13 м², по цени од 45.480,00 динара, са урачунатим порезом на додату вредност.
-Локал бр. 7а, у Улици цара Лазара  бр. 72, површине 15,66 м², по цени од 27.240,00 динара,  са урачунатим порезом на додату вредност.
-Магацински простор у Улици Рада Вилотијевића  бр. 1-3, површине 55,96 м², по цени од 10.200,00 динара,  са урачунатим порезом на додату вредност.

 Услови под којима се непокретност даје у закуп:
Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом наменом.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп“ и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, Ул. цара Лазара бр. 84-а, 36000 Краљево, са назнаком „За Комисију за давање у закуп непокретности“.

Писане понуде се могу доставити до 12.03.2018. године.

Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.

У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

*У односу на оглашени пословни простор
-податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар код надлежног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке).
-пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
-делатност која ће се у пословном простору обављати;
-закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђивање испуњења својих обавеза, депонују средства о обезбеђења плаћања и то:

  1. банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа или;
  2. меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
  3. авансно извршену уплату две месечне закупнине;
  • законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да достави и сопствену соло меницу.

Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

Додатне информације о условима издавања непокретности у закуп, у смислу документације коју је потребно доставити уз понуду, можете сазнати лично у просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, у Улици цара Лазара бр. 84а, на сајту www.gskv.rs и  www.kraljevo.org, или на огласној табли Града Краљева и Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, где је наведени Оглас објављен је у целини.