ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА  ( НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА)

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања
писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од 4.917,15 динара без ПДВ-а,
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,
1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, 55,96м², по почетној цени од 4.934,20 динара без ПДВ-а,
1.5. Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, 78,78м², по почетној цени од 18.523,52 динара без ПДВ-а,
1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, 6,74м², по почетној цени од 792,39 динара без ПДВ-а,

2. ГАРАЖНИ ПРОСТОР:
2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од 1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 26, 11,60 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 4, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 58/13, (Л-5), 26,73м², по почетној цени од 20.425,01 динар без ПДВ-а,
3.2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр. 41, (Л-2),  19м², по почетној цени од 6.700,01 динар без ПДВ-а,

4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
4.2. Стамбено пословна зграда која се налази на катастарској парцели 961 КО Краљево, 195м², по почетној цени од 160.416,67 динара без ПДВ-а,
5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
5.1. Пословни простор у Улици војводе Степе бр. 10-12, (Л-3) , 69,74м², по почетној цени од динара 34.166,67 динара без ПДВ-а,
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, (Л-22,локал – портирница), 4,84м², по почетној цени од 7.083,33 динара без ПДВ-а,
6. ПОСЛОВНИ, СТАМБЕНИ И ГАРАЖНИ ПРОСТОР
6.1. Пословни простор у Улици омладинска бр. 30 у Краљеву, (Л-2), 25,15м², по почетној цени од 61.666,67
динара без ПДВ-а,
6.2. Стан број 53, у улици Рада Вилотијевића број 3, 39,47м², по почетној цени од 5.833,34 динара без ПДВ-а,
6.3. Гаража број 4, у улици Мире Драгишића број 10-14, 19,60 м², по почетној цени од 2.083,33 динара без ПДВ-а,
6.4. Гаража број 18, у улици Милоша Великог у Краљеву, 11,54 м², по почетној цени од 1.666,67 динара без ПДВ-а,

Предметни пословни, стамбени и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10
(десет) година.
Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини
града Краљева, на адресу:
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“
Ул. цара Лазара бр. 84а
36000 Краљево
„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева“
(са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи)
НЕ ОТВАРАТИ

у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до петка 02.07.2021. године, до 11:00 часова.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон
подносиоца понуде.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ
GSKV Javni Oglas Izdavanje Nepokretnosti 18.06.2021.