ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп ЛОКАЛА И ГАРАЖА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке:

1. Пословни простор:
1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 (Л-3), укупне површине 16,73м², по почетној цени од 8.195,25 динара без ПДВ-а;

1.2. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 (Л-4), укупне површине 16,51м² (пословни простор и мокри чвор), по почетној цени од 8.087,48 динара без ПДВ-а;

1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр.38/3, укупне површине 7,39м², по почетној цени од 5.068,03 динара без ПДВ-а;

1.4. Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр.1-3 – магацински простор, укупне површине 55,96м², по почетној цени од 8.223,66 динара без ПДВ-а;

1.5.Пословни простор у Улици Томислава Андрића Џигија бр. 29-31, Л-2, укупне површине 78,78м² (подрум 25,10м², приземље 26,46 м² и спрат 27,22м²), по почетној цени од 30.872,52 динара  без ПДВ-а;

1.6. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 26, Л-3, укупне површине 27,41м² (16,58м² је продајни простор и идеална површина заједничког простора је 10,83м², која се користи са суседним локалом Л-2 – канцеларија, остава, мокри чвор и ходник), по почетној цени од  59.078,28 динара без ПДВ-а;

1.7. Пословни простор у Улици Омладинска бр. 28, Л-5, укупне површине 108,93м² (78,17м² у приземљу и 30,76м² подрумске етаже), по почетној цени од 181.423,06 динара без ПДВ-а;

1.9. Пословни простор (магацински простор) у Улици Милоша Великог, П-2, укупне површине 6,74м², по почетној цени од 1.320,65 динара без ПДВ-а, и

1.10. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72, Л-2, укупне површине 26,13м², по почетној цени од 30.719,69 динара без ПДВ-а.

2. Гаражни простор:

2.1. Авалска 3-7
– Гаража број 1 – површина 17,00 м², по почетној цени од  1.832,05 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 7– површина 19,85 м², по почетној цени од  1.832,05 динара без ПДВ-а,

2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2 – површина 21,35 м², по почетној цени од  2.510,01 динар без ПДВ-а,

2.3. Милоша Великог
– Гаража број 17 – површина 11,88 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 26 – површина 11,60 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 27 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32 – површина 11,53 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36 – површина 11,29 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37 – површина 11,00 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40 – површина 11,29 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42 – површина 11,41 м², по почетној цени од 1.616,52 динара без ПДВ-а.

Предметни пословни и гаражни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:
„ Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 01.02.2021.године, до 11.00 часова.

КОМПЛЕТАН ОГЛАС МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА СЛЕДЕЋЕ ЛИНКУ

GSKV Javni oglas-1-2021

Јавни оглас је објављен у недељном листу “Ибарске новости”и на интернет страници града Краљева – www.kraljevo.org.rs и на интернет страници Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево –  www.gskv.rs

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА