ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева.

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 РСД,

2.2. Улица Танаска Рајића бр. 13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динара, .807,21 РСД,

2.3. Улица Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 40, 29,оо м², по почетној цени од 969,92 РСД,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 РСД,

5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 РСД,

7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у улици Октобарских жртава бр. 46, 146,33 м², по почетној цени од 82.560,00 РСД, 7.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 72/13, 39,52 м², по почетној цени од 48.000,00 РСД,

8. Пословни простор
8.3. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², по почетној цени од 4.900,00 РСД,  

9. Пословни простор
9.1. Пословни простор у Улици Омладинској бр. 28, Л-5, 108,93 м², по почетној цени од 247.000,00 РСД, м.

10. Гаражни простор
10.1. Гаража број 34, у улици цара Душана број 53-57, 14,58 м², по почетној цени од 2.600,00 РСД,

11. Пословни простор
11.1. Помоћна зграда у Чукојевцу, 153 м², по почетној цени од 7.000,00 РСД,

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“
Улица цара Лазара бр. 84а,
36 000 Краљево
са назнаком: „Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 11.04.2022.године, до 11.00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

По истеку рока за прикупљање писаних понуда, не могу се подносити нове понуде, нити мењати и допуњавати понуде достављене у року.

КОМПЛЕТАN ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV OGLAS 25 mart 2022