ОЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

 Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне  просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке:
Пословни простор:
1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр.58/13, (Л-5) у Краљеву, укупне површине 26,73м² (пословни простор и мокри чвор), на катастарској парцели 1230/1 КО Краљево, по почетној цени од 34.041,67 динара без ПДВ-а, односно 40.850,00 динара са урачунатим ПДВ-ом;

2. Пословни простор у Улици октобарских жртава бр.41, (Л-2), укупне површине 19м², на катастарској парцели 159/3 КО  Краљево, по почетној цени од 11.166,67 динара без ПДВ-а, односно 13.400,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни простори се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:
„ Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног  простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до уторка 02.02.2021.године, до 11:00 часова.

КОМПЛЕТАН ОГЛАС МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Javni oglas-2-2021

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА