ПОНОВНИ ОГЛАС ЗА СУДСКОГ ВЕШТАКА АРХИТЕКТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ

 

Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа – дипломираног инжењера архитектуре уписаног у Регистар судских вештака, област-грађевинарство, за подручје Вишег суда у Краљеву, а у циљу закључења уговора о делу чији  су предмет  послови процене тржишне вредности непокретности којима располаже Јавно предузеће “Градско стамбено“,Краљево, у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Пријаве се достављају поштом, препоручено, или личном предајом на адресу:
Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево
Ул. цара Лазара 84а
“Пријава  у поступку ангажовања лица ван радног односа  – НЕ ОТВАРАТИ“

и то најкасније до 21.06.2021. године, до 11 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ПОЗИВА СА УПУТСТВИМА И ОБРАСЦИМА, НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV JAVNI POZIV-UGOVOR O DELU 16 jun 2021