ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА 74/1

Пословни простор који се налази у Улици цара Лазара 74/1 у Краљеву, површине 33,13 м² (подрум – површине 15,06 м² и приземље – површине 18,07 м²).

Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција”, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I  Пословни простор:

пословни простор који се налази у Улици цара Лазара 74/1 у Краљеву, површине 33,13 м² (подрум – површине 15,06 м² и приземље – површине 18,07 м²), по почетној висини месечне закупнине у износу од 36.797,71 динара, без урачунатог пореза на додату вредност, односно у износу од 44.157,25 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

Услови под којима се непокретност даје у закуп:

Закупљена непокретност се може користити искључиво у складу са својом  наменом.

Понуде се достављају у писаној форми у затвореној коверти, са назнаком ,,Понуда за закуп” и то личном доставом Комисији за закуп непокретности Предузећа или поштом на адресу: Јавно предузеће ,,Општинска стамбена агенција” Краљево, Ул. цара Лазара 84 а, 36000 Краљево, са назнаком ,,За Комисију за давање у закуп непокретности”.

Писане понуде се могу доставити до 31.10. 2016. године, до 09,00 сати .

Избор најповољније понуде врши се применом критеријума висине понуђене месечне закупнине.

У овом поступку прикупљања писаних понуда могу да учествују лица која благовремено доставе уредну писану понуду, која треба да садржи:

*  У односу на оглашени пословни простори

 • податке о подносиоцу понуде (за предузетнике: име и презиме власника радње са адресом пребивалишта, назив радње, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварања и вођењу рачуна код пословне банке; за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у Регистар  код належног органа, копију извода из Регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке);
 • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде;
 • делатност која ће се у пословном простору обављати;
 • закупци су дужни да, по закључењу уговора о закупу, а пре примопредаје закупљене непокретности, за обезбеђење испуњења својих обавеза, депонују средства обезбеђења плаћања и то:
  • банкарску гаранцију која гласи на износ две месечне закупнине и издата је на период од  годину дана, с тим што се обнавља сваке године, за време трајања односа закупа   или;
  • меницу авалирану од стране пословне банке, без протеста, без приговора или
  • авансно извршену уплату две месечне закупнине;
  • законски заступник привредног друштва које има својство закупца, у обавези је да   достави и  сопствену соло меницу.

Закуп за означени пословни простор се заснива на неодређено време.

Додатне информације o условима издавања непокретности у закуп можете сазнати на број телефона 036/332-200, лично у просторијама ЈП „ОСА“ Краљево у ул. цара Лазара 84a, на сајту www.gsakv.rs и www.kraljevo.org, као и на огласној табли ЈП ,,ОСА” и града Краљева.

lokal0lokal1lokal2lokal3lokal4lokal5