ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку  ангажовања лица ван радног односа –  дипломираног инжењера грађевине уписаног у Регистар судских вештака, област-грађевинарство, за подручје Вишег суда у Краљеву, а у циљу закључења уговора о делу чији  су предмет  послови сачињавања налаза и мишљења од стране вештака грађевинске струке ради процене тржишне вредности непокретности – грађевинског земљишта означеног као катастарске парцеле бр. 77/1, бр. 77/2, бр. 77/3 и бр. 77/4, све КО  Краљево, за потребе вођења ванпарничног поступка 12 Р1 бр. 35/2020 покренутог ради накнаде за експроприсану непокретност.

Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку ангажовања лица ван радног односа  – НЕ ОТВАРАТИ“

и то најкасније до 25.11.2021. године, до 11 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ПОЗИВА СА ОБРАСЦИМА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Angažovanje van radnog odnosa Građevinski inženjer nov 2021