ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК, ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, Улица цара Лазара бр 84а, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа – дипломираног инжењера архитектуре уписаног у Регистар судских вештака, област-грађевинарство, за подручје Вишег суда у Краљеву, а у циљу закључења уговора о делу чији  су предмет  послови процене тржишне вредности непокретности којима располаже Јавно предузеће “Градско стамбено“, Краљево, у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Пријаве се достављају поштом, препоручено, на адресу:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 КРАЉЕВО
са назнаком: “Пријава  у поступку ангажовања лица ван радног односа  – НЕ ОТВАРАТИ“

и то најкасније до 16.06.2021. године, до 11:00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ПОЗИВА СА УПУТСТВИМА И ОБРАСЦИМА, НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

JAVNI POZIV UGOVOR O DELU dipl. arhitekta SUDSKI VEŠTAK 11 jun 2021