ПРВИХ ГОДИНУ ДАНА СЕМ-а У КРАЉЕВУ

ПРВИХ ГОДИНУ ДАНА ОД УСПОСТАВЉАЊА „СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА“ У КРАЉЕВУ

У организацији Краљевачког развојног центра – ЕКО ВИЗИЈЕ одржана је трибина са освртом на “Систем енергетског менаџмента у Граду Краљеву, резултати и искуства у првој години функционисања”. Гости предавачи су представили конкретне мере које су преузете на унапређењу енергетске ефикасности, као и планове за будућу годину.

Заменик градоначелника града Краљева, Вукман Ракочевић, најавио је оснивање Савета за енергетску ефикасност града Краљева, а према Одлуци о успостављању система енергетског меанџмента града Краљева, која је донета 2016. године. У току 2019. године биће расписан јавни позив за суфинансирање инвестиционог одржавања стамбених зграда, а град је за ту намену одредио износ од 10.000.000,оо динара.

Дејан Рашовић, дипломирани инжењер електротехнике, је овом приликом представио Пројекат јавног осветљења града Краљева, који је вођен од стране Јавног предузећа за управљање грађевинског земљишта Краљево, при чему се прешло са старих типова светиљки на лед расвету, а остварена уштеда за годину дана износи на десетине милиона динара.

Јован Нешовић, дипломирани инжењер машинства је направио осврт на систем даљинског грејања Јавног енергетског предузећа “Топлана” Краљево, који је унапређен током 2018. године у смислу реконструкције магистралних цевовода и најавио замену енергената 2019. године у две коталарнице, које као гориво користе мазут.

Директорка Јавног предузећа “Градско стамбено” Краљево, Драгана Бикић, дипломирани инжењер архитектуре, представила је Пројекат унапређења енергетске ефикасности стамбених и стамбено-пословних зграда на територији града Краљева, на чему се већ ради кроз текуће и инвестиционо одржавање стамбених зграда. Будући планови Предузећа везани су за унапређење енергетске ефикасности кроз инвестиционе пројекте израде термичког омотача на стамбеним објектима за колективно становање уз праћење уштеда који ће бити постигнути.

Зорица Сретеновић, енергетски менаџер града Краљева, најавила је извођење радова на енергетској санацији ЕСТШ “Никола Тесла”, Краљево и осврнула се на умрежавање које је остварено са разним институцијама и организацијама, које финансирају пројекте енергетске ефикасности.