РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ ПРОЈЕКТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕАЛИЗОВАНИ ПРВИ ПРОЈЕКТИ ПО КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА ПО УГОВОРИМА ГРАДА СА СТАМБЕНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Од 15. августа, када су стамбене заједнице стекле услове да закључе уговоре са извођачима радова , након објављеног јавног позива на сајту града Краљева, па до 15. новембра, значи у периоду од три месеца, од 9 (девет) стамбених заједница колико их је закључило Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији града Краљева, 7 (седам) стамбених заједница је реализовало своје пројекте и граду доставило окончане ситуације по којима ће град измирити своје обавезе по закљученом уговору.

Иако се каснило са закључивањем уговора и избором извођача радова, иако су стамбене заједнице реално имале само три месеца да реализују своје пројекте, заврше комплетну документацију и исту доставе граду, сви пројекти су окончани на време.

Тиме су стамбене заједнице показале спремност за овај конкурс, који је први овог типа у Краљеву и међу првима у Србији, да озбиљно и одговорно измире свој део обавеза, након чега ће град уплатити уговорени део средстава стамбеним заједницама.

Од 58 стамбених заједница којико је конкурсало ове године, девет стамбених заједница је испунило конкурсне услове и закључило уговор о суфинансирању са градом. Од тих девет стамбених заједница седам је реализовало своје пројекте и у року доставило документацију граду. Преостале две стамбене заједнице нису успеле да нађу извођача радова, што је реално потенцијални проблем и за будуће конкурсе.

“Град Краљево је у буџету за 2019. годину за ову намену определио 10 милиона динара, по закљученим уговорима резервисано је 5.973.125,oo динара, с тим што је 50% инвестиције обавеза стамбене заједнице.

По овом конкурсу уговорени су радови у укупном износу од 12.098.874,oo динара са ПДВ-ом. Реализовани су радови у износу од 11.565.366,oo динара са ПДВ-ом, од чега ће град покрити део у износу од 5.471.670,oo динара са ПДВ-ом, а стамбене заједнице преостали износ.

Очекујемо да ће интересовање, након реализованих пројеката и видних резултата, од стране стамбених заједница бити још веће за наредни конкурс који ће бити расписан почетком 2020. године. У том смислу би стамбене заједнице требало већ сада да крену са припремом потребне документације, како би расписивање конкурса дочекали спремно. Посао Градског стамбеног је да да све потребне савете и упутства свим стамбеним заједницама које су заинтересоване за конкурс, да по захтеву уради потребне елаборате за инвестиционе радове, а да затим врши стручни надзор над извођењем радова”, изјавила је в.д. директора Градског стамбеног Драгана Бикић, дипл.инж.арх.

КРАТАК ОПИС РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ЗЕЛЕНА ГОРА 30
Инвестиционо одржавање – поправка дела фасаде стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+6С+Пк на катастарској парцели 794 КО Краљево.
Опис радова: монтажа и демонтажа привремене заштитне ограде око објекта, монтажа и демонтажа рамовске фасадне скеле на радним површинама које су биле предмет инвестиционог одржавања, обијен комлетно продужни малтер са фасадних површина, постављена је камена вуна дебљине д=5цм на местима обијеног малтера која је обрађена грађевинским лепком и мрежицом и завршно обрађена бавалитом. Бетонске површине на терасама од натур бетона су рестауриране у белој боји. Фасадна опека и рељефасти бетон нису били предмет инвестиционог одржавања објекта.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ КАРАЂОРЂЕВА 9
I фаза (северна и јужна страна) енергетске санације стамбеног објекта спратности По+Пр+4С+Пс на катастарској парцели 932/1 и 1529/2 КО Краљево.
Опис радова: монтажа и демонтиража рамовске фасадне скеле, обијен подлубурени продужни малтер и омалтерисан нови на тим површинама, постављена камена вуна дебљине д=6цм и д=8цм преко које је урађен грађевински лепак и мрежица и фасада је завршно обрађена бавалитом. Замењене су постојеће лимене опшивке и солбанци новим пластифицираним поцинкованим лимом, урађене нове олучне вертикале, као и опшивке парапетних зидова на увученом спрату.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА 83
Инвестиционо одржавање – санација равног крова стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+4С+Пк на катастарској парцели 1188 КО Краљево.
Опис радова: скидање антена и трака за уземљење, скидање и враћање шљунка, чишћење и отпрашивање бетонске плоче и атике, постављање геотекстила преко очишћених бетонских површина, затим постављање Сика план Г15 мембране и геотекстила преко ње. Постављени су сливници, пароотпаривачи и нове лимене вентилације на крову.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ЗЕЛЕНА ГОРА 17
Инвестиционо одржавање – санација фасаде, (I фаза – две фасадне површине), стамбеног објекта спратности По+Пр+4С+Пк на кат.парцели 93 КО Краљево
Опис радова: монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле, обијање продужног малтера са фасадних зидова, уградња стиропора дебљине д=5цм и завршна обрада бавалитом.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 29
Инвестиционо одржавање стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+14С на катастарској парцели 427 КО Краљево.
Опис радова: монтажа и демонтажа фасадне цевасте скеле, демонтажа постојећих прозора у степенишном простору, обијање оштећеног и подлубуреног малтера, репарација постојећих фиксних преграда, демонтажа лимених окапница у уградња нових, демонтажа постојећих олучних вертикала и уградња нових, обрада фасаде декоративним фасадним акрилним малтером. Такође је урађена и хидроизолација на делу равних кровова(тераса) од два слоја кондора, са фолијом и слојем шљунка преко и чишћење (репарација) металних оквира светларника и прозора у степенишном простору.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 29
Инвестиционо одржавање – санација дела мансардног крова са мањим нагибом стамбено-пословног објекта, спратности По+Пр+4С+Пк на катастарској парцели 717/1 КО Краљево.
Опис радова: демонтажа свих елемената са дела крова где ће се вршити санација, демонтажа постојећег кровног покривача од етернит плоча, демонтажа свих лимених опшивки са крова и хоризонталног олука, замена дотрајале и оштећене кровне конструкције и дрвених дасака, монтажа новог кровног покривача од равног поцинкованог, пластифицираног лима и монтажа свих лимених опшивки и снегобрана.

 

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 6
Инвестиционо одржавање – санација мансардног крова стамбеног објекта, спратности По+Пр+4С+Пк на катастарској парцели 91/1 КО Краљево (објекат 6).
Опис радова: монтажа и демонтажа привремене заштитне ограде око објекта, монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле, демонтажа свих елемената са мансардног крова, демонтажа постојећег кровног покривача од етернит плоча, замена дотрајалих дрвених дасака, монтажа паропропусне и водонепропусне фолије, уградња термоизолације на делу кровних равни са већим нагибом, монтажа новог кровног покривача од равног поцинкованог, пластифицираног лима и монтажа свих лимених опшивки и снегобрана.