E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Често постављена питања

Стамбена заједница је организација свих власника посебних делова (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс) стамбене или стамбено пословне зграде. Стамбена заједница стиче статус правног лица када најмање два лица постану власници два различита посебна дела. Стамбена заједница стиче својство правног лица на основу закона и она може да организује послове управљања и одржавања зградом независно од регистрације стамбене заједнице. Стамбена зајдница се уписује у регистар стамбених заједница. Стамбена заједница има матични број, ПИБ и текући рачун.

Обавезни органи стамбене заједнице су скупштина и управник, што значи да је свака стамбена заједница била у обавези да у року од 2 (месеца) од ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда формира скупштину стамбене заједнице и изабере управника. Чланови скупштине стамбене заједнице су сви власници посебних делова (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс). Скупштина стамбене заједнице може да формира одборе, комисије и друга тела. Све одлуке које се тичу одржавања и управљања стамбеном заједницом доноси скупштина стамбене заједнице. Скупштином стамбене заједнице председава лице које је скупштина изабрала за управника. Седница скупштине стамбене заједнице се одржава најмање два пута годишње, а заказује је управник.

Регистар стамбене заједнице води јединица локалне самоуправе. У случају града Краљева то је Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности. Регистратор је Данијела Граховац, дипломирани правник, канцеларија бр. 5 у Градској управи. Стамбена заједница има обавезу уписа у Регистар стамбених заједница. Управник или друго лице овлашћено одлуком стамбене заједнице подноси пријаву за упис у Регистар стамбених заједница.

Управника бира стамбена заједница из редова чланова скупштине стамбене заједнице/власника посебних делова. Мандат управника траје четири године. Управник се уписује у регистар стамбених заједница.

Када нико од чланова скупштине стамбене заједнице/власника посебних делова није заинтересован да преузме обавезе управника стамбене заједнице, скупштина стамбене заједнице може донети Одлуку о поверавању послова управљања зградом професионалном управнику. Послови управљања се поверавају се професионалном управнику закључењем уговора између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања.

Према Закону о становању и одржавању зграда, одржавање финансирају власници посебних делова (стан, пословни простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс). Јединица локалне самоуправе донеће Одлуку о минималном износу за текуће одржавање зграда. Наша је препорука је да се до доношења ове Одлуке скупштине стамбених заједница определе износ од најмање (500 дин/стан за зграде без лифта, 600 дин/стан за зграде са једним лифтом, а за сваки нови лифт +100 дин/стан).

У случају да се стамбена заједница није ргистровала у законском року комунални инспектор налаже решењем регистрацију стамбене заједнице без одлагања. Уколико стамбена заједница не поступи по овом решењу уводи се принудна управа у стамбеној заједници. Послове принудне управе јединица локалне самоуправе поверава професионалном управнику.

Кворум за одржавање и рад седнице скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова који имају право гласа по одређеном питању. Код доношења одлука о кредитном задуживању стамбене заједнице, инвестиционим радовима и поверавања управљања зграде професионалном управнику Скупштина стамбене заједнице одлучује већином коју чини 2/3 укупног броја гласова.

Ако се прва седница није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива седница, најраније три, а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана и кворум за одржавање и рад поновљене седнице чини 1/3 укупног броја гласова чланова.

Управника бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице и он не мора да има лиценцу и његов рад је волонтерски.

Стамбену заједницу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Ако зграда има више улаза, власници посебних делова могу формирати стамбену заједницу за сваки улаз посебно или се могу договорити тако да више улаза представља једну стамбену заједницу.

Потребну документацију за формирање стамбене заједнице можете преузети у нашем Предузећу, или на сајту: www.gskv.rs .

Сваки власник посебног дела има један глас. У случају да је једно лице власник више посебних делова зграде, то лице има онолико гласова у скупштини колико има посебних делова у власништву.

Скупштина стамбене заједнице доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Сваки власник посебног дела зграде дужан је да учествује у трошковима одржавања заједничких делова зграде и земљишта за редовну употребу зграде и управљање зградом.

У трошковима одржавања заједничких делова зграде и управљања зградом власници посебних делова зграде учествују према следећим критеријумима:

  1. сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова, за трошкове текућег одржавања и управљања;
  2. сразмерно учешћу површине својих посебних делова у односу на збир површина свих посебних делова, за трошкове радова инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде.

Стамбена заједница доноси одлуку о висини трошкова одржавања заједничких делова зграде и управљање зградом, а који не могу бити нижи од износа прописан актом о текућем одржавању зграда који доноси јединица локалне самоуправе.

Ј.П. Градско стамбено Краљево