ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА

Конкурсна комисија објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о тестирању кандидата пријављених на конкурс за радно место Референт за управљање некретнинама и маркетинг

Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на неодређено време за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг биће одржано дана 15.06.2021. године, са почетком у 11 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а, у Краљеву.
Трајање тестирања је ограничено на 90 минута.

Области провере за припрему кандидата за тестирање:
– издавање у закуп непокретности у јавној својини чији су правни извори Закон о облигационим односима (“Сл.лист СФРЈ” бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89, Одлука УСЈ и бр. 57/89, “Сл.лист СРЈ” бр. 31/93, “Сл.лист СЦГ” бр. 1/2003 -Уставна повеља и „Службени гласник РС“ бр. 18/2020) и то: Део  други -УГОВОРИ-Глава XI Закуп, Закон о јавној својини  („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ) и Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС”бр.16/2018);
– рачуноводство чији је правни извор Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр.73/2019);
– канцеларијско пословање, чији су правни извори Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (“Сл.гласник РС” бр.80/92, бр.45/2016 и 98/2016.)
– програми за обраду података   ЕXEL и WORD.

КОНКУРСНА  КОМИСИЈА
GSKV JAVNI KONKURS OBAVEŠTENJE-REFERENT 2021.