Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА  ( НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА) Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОНОВНИ ОГЛАС ЗА СУДСКОГ ВЕШТАКА АРХИТЕКТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ   Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК КОНКУРСА

ОБУСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЕСТО РЕФЕРЕНТ ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево доноси ОДЛУКУ о обустави поступка о спровођењу Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг, који је у циљу закључења уговора о раду на неодређено време, објављен […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН ДИПЛ. ИНЖ. АРХИТЕКТУРЕ – СУДСКИ ВЕШТАК, ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, Улица цара Лазара бр 84а, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у […]

Прочитај више
Прочитај више

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМУ ТЕСТИРАЊА КАНДИДАТА Конкурсна комисија објављује ОБАВЕШТЕЊЕ  о тестирању кандидата пријављених на конкурс за радно место Референт за управљање некретнинама и маркетинг Тестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на неодређено време за радно место: Референт за управљање некретнинама и маркетинг биће одржано дана […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ТРАЖИ РЕФЕРЕНТА ЗА УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА И МАРКЕТИНГ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1. Јавни конкурс се расписује ради заснивања радног односа на неодређено време за радно место : Референт за управљање некретнинама и маркетинг, а у циљу закључења уговора о […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНA

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНA У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП На основу члана 8. став 1 Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града Краљева […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ СТАНА 35 КВМ, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ИЗДАЈЕ СТАН У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА, У  НЕПРОФИТНИ ЗАКУП, У УЛИЦИ ПРВОМАЈСКОЈ 49, ПОВРШИНЕ 35 КВМ Ј А В Н И      П О З И В за давање  стана у јавној својини града Краљева у закуп под условима непрофитног закупа. Стан се налази у стамбеном објекту у Улици првомајској бр.49 , у Краљеву, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу О Д Л У К У Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ГРАД КРАЉЕВО ИЗДАЈЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ГАРАЖЕ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и […]

Прочитај више