E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Текуће и инвестиционо одржавање

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево у оквиру својих делатности грађанима Краљева пружа услуге текућег и инвестиционог одржавања стамбених објеката.

Тренутно, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево има уговоре о текућем и инвестиционом одржавању са станарима укупно 118 стамбених објеката за колективно становање.

У оквиру ТИО, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево грађанима Краљева, сходно одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) пружа услуге:

Радова на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде који обухватају:

редовно сервисирање лифтова;
поправку или замену аутомата за заједничко осветљење, предкидача, сијалица и др;
дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради;
редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и других инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде;
чишћење олука и олучних цеви зграде;
поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради;
кречење заједничких просторија у згради;
фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде;
одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др.);
чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и сл.;
друге радове којима се обезбе|ује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Радова на инветиционом одржавању заједничких делова зграде који обухватају поправку или замену:

кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде;
кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и др.);
лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем дозволе према важећим прописима о лифтовима;
олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде;
хоризонталне и вертикалне хидроизолације;
водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску;
водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног места до прикључка на санитарни уре|ај (сифон судопере, умиваоника и сл) у згради;
вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде;
електроинсталције зграде до струјомерног ормара;
инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже;
пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим деловима (просторија са инсталцијама и уређајима);
хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама;
дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим заједничким деловима зграде;
канала за смеће у згради;
дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде,
оштећених и дострајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге;
инсталација и уређаја за узбуњивање у згради;
громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради;
инсталација и уређаја за централно загревање воде за заједничке просторије које припадају згради;
противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара;
казана на чврсто гориво у заједничким деловима зграде;
санитарских уређаја у заједничким деловима зграде;
уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

Радова на хитним интервенцијама који обухватају радове који се извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова и уређаја, инсталација и опреме у стању исправности, употребљивости и сигурности:

ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон;
скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
поправка или замена делова кровног покривача, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина,
скидање или попрвка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде, за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине;
попрвка или замена водоводне и канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова;
поправка или замена хидрофора и његових делова када због квара зграда остане без воде;
одгушивање канализационе мреже у згради или стану и одношење изливних остатака и дезинфекција просторија у згради или стану;
избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других постројења у згради;
отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличног места у заједничким просторијама;
утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради и стану;
поправка или замена цевне мреже, грејних тела и делова топловодних, односно плинских постројења зграде због прскања делова мреже, грејних тела и топловодног, односно плинског система;
отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара.

Ј.П. Градско стамбено Краљево