ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево у оквиру својих делатности грађанима Краљева пружа услуге текућег и инвестиционог одржавања стамбених објеката.

Тренутно, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево има уговоре о текућем и инвестиционом одржавању са станарима укупно 118 стамбених објеката за колективно становање.

У оквиру ТИО, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево грађанима Краљева, сходно одредбама Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016) пружа услуге:

Радова на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде који обухватају:

 • редовно сервисирање лифтова,
 • поправку или замену аутомата за заједничко осветљење, предкидача, сијалица и др,
 • дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију заједничких просторија у згради,
 • редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и других инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде,
 • чишћење олука и олучних цеви зграде,
 • поправку или замену окова, брава, катанаца и других уређаја за затварање ормана за струјомере, водомере, телефонске и телевизијске инсталације у згради,
 • кречење заједничких просторија у згради,
 • фарбање цевне мреже, грејних тела и других уређаја у заједничким деловима зграде,
 • одржавање хигијене у заједничким деловима зграде (чишћење и прање улаза заједничких просторија, степеништа, ходника, застакљених површина и др.)
 • чишћење и одржавање тротоара око зграде, односно насипа, усека, ригола и сл.,
 • друге радове којима се обезбе|ује текуће одржавање зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.

Радова на инветиционом одржавању заједничких делова зграде који обухватају поправку или замену:

 • кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде,
 • кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни светларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и др.),
 • лифта са припадајућим деловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима) као и испитивање исправности са издавањем дозволе према важећим прописима о лифтовима,
  олука, олучних цеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде,
 • хоризонталне и вертикалне хидроизолације,
 • водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску,
 • водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног места до прикључка на санитарни уре|ај (сифон судопере, умиваоника и сл) у згради,
 • вентилационих цеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде,
 • електроинсталције зграде до струјомерног ормара,
 • инсталација централног грејања, грејних тела у згради, делова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже,
 • пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим деловима (просторија са инсталцијама и уређајима),
 • хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим деловима и инсталацијама,
 • дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим заједничким деловима зграде,
 • канала за смеће у згради,
 • дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким деловима зграде,
 • оштећених и дострајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних делова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге,
 • инсталација и уређаја за узбуњивање у згради,
 • громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових делова у згради,
 • инсталација и уређаја за централно загревање воде за заједничке просторије које припадају згради,
 • противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара,
 • казана на чврсто гориво у заједничким деловима зграде,
 • санитарских уређаја у заједничким деловима зграде,
 • уређаја за нужно осветљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

Радова на хитним интервенцијама који обухватају радове који се извршавају без одлагања ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од оштећења и довођења зграде, њених делова и уређаја, инсталација и опреме у стању исправности, употребљивости и сигурности:

 • ослобађање лица и ствари из заглављеног лифта и његово поновно стављање у погон,
 • скидање малтера, фасадних облога и других елемената фасаде и крова за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
 • поправка или замена делова кровног покривача, ради заштите од прокишњавања, односно продора воде и других атмосферских падавина,
 • скидање или попрвка оштећених делова зграде, на балкону, тераси, лођи и степеништу зграде, за које се утврди да угрожавају безбедност људи и имовине,
 • попрвка или замена водоводне и канализационе цеви у згради или стану када дође до прскања њених делова,
 • поправка или замена хидрофора и његових делова када због квара зграда остане без воде,
 • одгушивање канализационе мреже у згради или стану и одношење изливних остатака и дезинфекција просторија у згради или стану,
  избацивање подземних и сливних вода из подрумских и других постројења у згради,
 • отклањање узрока нестанка струје због квара на електроинсталацији зграде од струјомерног ормана до разводне табле у стану, односно сијаличног места у заједничким просторијама,
 • утврђивање и отклањање узрока електризирања уређаја и инсталација у згради и стану,
 • поправка или замена цевне мреже, грејних тела и делова топловодних, односно плинских постројења зграде због прскања делова мреже, грејних тела и топловодног, односно плинског система,
 • отклањање кварова и недостатака који могу довести до пожара.