E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

У својини града

ПРОЈЕКТИ ЗА ОБЈЕКТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА И КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са уговорима које је закључило са градом Краљевом као Оснивачем, врши послове изласка на објекте, снимања постојећег стања, израде предмера и предрачуна радова, прибављање одговарајућих аката кроз поступак обједињене процедуре и стручно – технички надзор над извођењем грађевинско – занатских радова.

Опредељена буџетска средства реализују се из године у годину кроз извођење радова на изградњи, доградњи, реконструкцији и адаптацији, текућем и инвестиционом одржавању објеката у јавној својини града Краљева, односно корисника буџета у надлежности јединице локалне самоуправе (месне заједнице, основне и средње школе, јавне установе…)

Ј.П. Градско стамбено Краљево