E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, површине 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
2.2. Танаска Рајића бр.13
– Гаража број 2, 21,35 м², по почетној цени од  1.506,01 динар без ПДВ-а,
2.3. Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

5. Пословни простор
5.2. У Улици цара Лазара бр. 61, (Л-22 локал – портирница), 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а,

8. Пословни простор
8.3. Локал бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², по почетној цени од 4.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

10.Пословни простор
10.1. У Улици Омладинској бр. 26, Л-3, 27,41 м², по почетној цени од 80.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
10.2 У Улици цара Душана бр. 53-57, 51,08 м², по почетној цени од 90.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

11. Пословни простор
11.1. Део објекта  у Стублу, (угоститељски објекат) у оквиру Дома културе Стубал, 110,78 м², по почетној цени од 8.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

12. Пословни простор
12.1. Локал бр. 7, у Краљеву, 4,11 м², по почетној цени од 5.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
2.2. Локал бр.7, у Улици 27. марта бр. 26, 71,45 м², по почетној цени од 6.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

13. Гаражни простор
13.1. Гаражни простор бр. 6, у Улици Авалској бр. 3-7, 19,85м², по почетној цени од 2.360,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
14. Пословни простор
14.1. У улици Београдској бр. 29,  27м², по почетној цени од 38.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

Пословни и гаражни простори,  изузев пословних простора под редним бројем 8.3 и 12.1. се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем  8.3. и 12.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно стана на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ ”, у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 7 до 15 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 28.11.2022.године, до 11 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

18.11.2022. GSKV-JAVNI-OGLAS-NEPOKRETNOSTI-18.11.2022.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Ј.П. Градско стамбено Краљево