E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1.3. Пословни простор
-У Улици Карађорђевој бр. 38/3, површине 7,39 м²,  по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,

2.2. Танаска Рајића бр. 13
– Гаража број 2, површина 21,35 м², по почетној цени од 1.506,01 динар без ПДВ-а,

2.3. Милоша Великог
– Гаража број 27, површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, површина 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, површина 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, површина 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, површина 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42, површина 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

5. Пословни простор
5.2. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, Л-22, локал – портирница, укупне површине 4,84 м², по почетној цени од 4.250,оо динара без ПДВ-а,

8. Пословни простор
8.3. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, укупне површине 16,53 м², по почетној цени од 4.200,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

10. Пословни простор
10.1. Пословни простор у Улици омладинској бр. 26, Л-3, површине 27,41 м², који се састоји од продајног простора површине 16,58 м² и идеалне површине заједничког простора 10,83 м², који се користи са суседним локалом Л-2, канцеларија, остава, мокри чвор и ходник, по почетној цени од 64.480,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,
10.2 Пословни простор у Улици цара Душана бр. 53-57, површине 51,08 м², по почетној цени од 72.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

12. Пословни простор
12.1. Пословни простор, локал бр. 7,  површине 4,11 м², по почетној цени од 5.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,
12.2. Пословни простор локал бр. 7, који се налази у Улици 27. марта бр. 26, површине 71,45 м², по почетној цени од 6.500,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

Гаражни простор
13.1. Гаражни простор бр. 6, у улици Авалској бр. 3-7, површине 19,85 м², по почетној цени од 2.360,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

Пословни простор
14.1. Пословни простор у улици Београдској бр. 29, површине 27 м², по почетној цени од 38.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

Пословни простор
15.1. Посебни део  у згради Културе (Дом у Метикошима), површине 151,25 м², по почетној цени од 9.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

Стамбени простор
16.1. Породична стамбена зграда, која се састоји од три стана у месту Предоле, површине 152,56 м², по почетној цени од 3.500,оо динара са урачунатим ПДВ-ом,

Пословни и гаражни простори, као и стамбени простор, изузев пословних простора под редним бројем 8.3 и 12.1, се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем  8.3. и 12.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“
Улица цара Лазара бр. 84а,
36000 Краљево
са назнаком: „Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно стамбеног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”

у затвореној коверти, путем  поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама  Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 06.02.2023.године, до 11.00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца понуде.

Комплетан текст оглас налази се на следећем линку:

27.01. 2023 GSKV-JAVNI-OGLAS-NEPOKRETNOSTI-27.01.2023.

 

Ј.П. Градско стамбено Краљево