E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. Пословни простор:
1.1. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3,  7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,

2. Гаражни простор:
 2.1. Милоша Великог
Гаража број 27 – 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32 – 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33 – 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34 – 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35 – 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36 – 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37 – 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38 – 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39 –  11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40 – 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 42 – 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а.

3. Пословни простор
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, (Л-22,локал – портирница), 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а.

4. Пословни простор
4.1. Пословни простор, локал бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², по почетној цени од 4.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

5. Пословни простор
5.1. Пословни простор у Улици Омладинској бр. 26, Л-3, 27,41м²,  који се састоји од продајног простора површине 16,58м² и идеалне површине заједничког простора 10,83м² који се користи са суседним локалом Л-2 -канцеларија, остава, мокри чвор и ходник, по почетној цени од 56.420,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
5.2. Пословни простор у Улици цара Душана бр. 53-57, 51,08м²,  по почетној цени од 63.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

6. Пословни простор
6.1. Пословни простор, локал бр. 7, 4,11 м², по почетној цени од 4.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
6.2. Пословни простор локал бр. 7, у Улици 27. марта бр. 26, 71,45 м², по почетној цени од 6.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

7. Пословни простор
7.1. Пословни простор у Улици Београдској бр. 29, 27 м², по почетној цени од 30.400,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

8. Стамбени простор
8.1. Стан бр. 17,  на четвртом спрату, двособан стан, 51 м², у Улици Зелена Гора број 25, по почетној цени од 9.239,67 динара .

9. Пословни простор
9.1. Пословни простор у Улици омладинској бр. 28, Л-5, 108,93 м², (приземље 78,17 м² + подрум 30,76 м²), по почетној цени од 247.000,00 динара.

Предметни пословни и гаражни простори, као и стамбени простор, изузев пословних простора под редним бројем 4.1 и 6.1., се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година. Пословни простори под редним бројем  4.1 и 6.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“
Улица цара Лазара бр. 84а
36000 Краљево
са назнаком:
„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно станбеног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”, у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 05.06.2023.године, до 11.00 часова.

КОМПЛЕТНА ТЕКСТ ОГЛАСА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV JAVNI OGLAS OD 24.05.23.

Ј.П. Градско стамбено Краљево