E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе

. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
1.1. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, укупне површине 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а.

2. ГАРАЖНИ ПРОСТОР
2.1. Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а.

3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61,  (Л-22,локал – портирница), 4,84м², по почетној цени од 4.250,оо динара без ПДВ-а.

4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
4.1. Пословни простор, ЛОКАЛ бр. 5, у објекту бр. 1, 16,53 м², на катастарској парцели 4242/5 КО  Краљево, по почетној цени од 4.200,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
5.1. Пословни простор, ЛОКАЛ бр. 7,  на катастарској парцели 4242/5 КО  Краљево, у Катастру непокретности означен бројем 1, 4,11 м², по почетној цени од 3.500,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
6.1. Пословни простор у улици Београдској бр. 29, 27м², по почетној цени од 22.800,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
7.1. Пословни простор локал бр. 10 Улици цара Лазара бр. 72, 37,88 м2, по почетној цени од 57.650,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

8. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
8.1. Пословни простор у Улици Доситејева бр. 11Б, 42,71 м2, по почетној цени од 10.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

9. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
9.1. Пословни простор на к.п. бр. 1201/2 КО Обрва, 64,37 м2 (просторије 1, 2, 3 и 4 површине 61,65 м2-локал, магацински простор и мокри чвор и просторије 5 и 6 површине 2,72 м2, издвојени ходник и мокри чвор), по почетној цени од 11.688,49 динара без ПДВ-а.

10. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
10.1. Посебни део објекта Дома културе у Адранима – објекат бр. 4, који се налази на к.п. бр. 1637/1 КО Адрани, и састоји се од локала, магацина и мокрог чвора, 68,57 м2 по почетној цени од 6.500,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

11. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
11.1. Посебни део објекта бр. 1, на к.п. бр. 1052/4 КО Врдила, 55 м2 (локал и мокри чвор) по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

12. ГАРАЖНИ ПРОСТОР
12.1. Гаража бр. 28, у улици Цара Душана бр. 53-57 у Краљеву, 14 м2, по почетној цени од 6.000,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

13. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
13.1 Пословни простор у Улици Рада Вилотијевића бр. 1-3, магацински простор, 55,96 м2, по почетној цени од 6.500,оо динара са урачунатим ПДВ-ом.

Предметни пословни и гаражни простори, изузев пословних простора под редним бројем 4.1 и 5.1, се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем  4.1 и 5.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно стамбеног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”, у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Понуде предметних непокретности се предају до среде 08.05.2024. године, до 11.00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

ГСКВ-ЈАВНИ ОГЛАС-ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА 26. април 2024.

 

Ј.П. Градско стамбено Краљево