E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретност која је у јавној својини града Краљева, путем јавног надметања, и то следећи пословни простор:

1. Пословни простор угоститељства, корисне површине 342 м2, уписан као посебан део бр. 2 и налази се у приземљу објекта на Тргу српских ратника бр. 42, на к.п. 1051/1 КО Краљево, уписан у листу непокретности бр. 8530 КО Краљево, по почетној цени од 400.850,6о динара без ПДВ-а.

Котларница и котао на пелет непоходни за функционисање предметног пословног простора и испуњавања санитарних услова налазе се у просторијама власништво А.Д. “Србија”, корисне површине 125,13 м2, који као власници тих просторија имају закључен посебан уговор о закупу са тренутним корисником пословног простора који је предмет овог јавног огласа.

Предметни пословни простор  се даје у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Пријава ради учешћа у јавном надметању за закуп непокретности у јавној својини града Краљева“, у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр. 13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Пријаве ради учешћа у јавном надметању за предметну непокретност се предају до понедељка 05.02.2024. године, до 11.00 часова.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, односно име и презиме, адресу и контакт телефон подносиоца пријаве.

По истеку рока за прикупљање пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве достављене у року.

Обавеза плаћања ПДВ по основу закупнине пада на терет закупца.

Право учешћа по овом огласу имају сва правна и физичка лица.

Комплетан текст ОГЛАСА можезе прочитати на следећем линку:

GSKV Tekst Javnog oglasa 26 jan 2024

Сва додатна објашњења у вези јавног огласа заинтересована лица могу добити на бројеве  телефона: 036.332.200 и 036.332.833, сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА
Број: Сл. 70/2024-2 од 24.01.2024.године

Ј.П. Градско стамбено Краљево